m,
           `$b
      .ss,  $$:         .,d$
      `$$P,d$P'    .,md$P"'
       ,$$$$$bmmd$$$P^'
     .d$$$$$$$$$$P'
     $$^' `"^$$$'
     $:     ,$$:      Get your ASSCIIked here:
     `b     :$$
            $$:       github.com/firedev/ascii
            $$
          .d$$


___ _____  _______ ___ ___________ __________  _________ ___ __________
\__\\    \/    __//__/  _    _    \\_____    \/    ____//__//_     ___/
  \_ \        /    /    /    /    /    _/    /    /_    /    /    /
      \      /____/____/____/____/\_________/\_________/____/____/
       \____/

               .     ..
             ,d$b,.,d$$b,
           `"$$$$$ ``"$$$b
             `$$$$   ``$$$$
           `"$$$$$  ..d$$№'
H i D D E N   $$$$,,$$$aa,  E A L i T Y
            `"$$$$№^ `$$$$b
              $$$$     $$$$$,
             ,$$$$$,   `T$$$$b.
              `$$№'      $$№"`
                "       ∙"
                 `∙ ., '
                    :
                    .
                    ∙
                    :
                    $
                   ,$,
                   `"'

                                                                           d$b
    ,sss,.                                    d$b                          $$'
   d$№^№$$'                                   $$'                          $$
   `№$$b, "$b№^№bs..,sd№^№s, ,gd№^№bs,gd№^№b, $$d№^№s.  ,d№^№s.  ,d№  s.   $'
.d$$b. `$b,$$   $$$$$$'   `$b$$'     $$,..,$$ $$'   $$b$$'   $$b$$'   $$,  №
$$$$$$  ,$$$$, ,$$'`$$b, ,d$$$$b..,$$$$,. .,, $$,..d$$'$$,..d$$'$$,..d$$' d$b
№$$$$$b.dP'$$`^°` pL `"№"``^№'`^"°"^` `^"°^`   `^№№^`   `^№№^`  ,`^№^d$'  `¤'
  `^№¤№^`  $$                     .                              `^№°^
     :    ,$№'
      ` .                        '
           `    ∙    .   .  ∙  '

                 .s№^`  ∙                       .:.
               d$$$        ∙                     :
       .s.    $$$$               .               $
   ^ "№$g^№,d$sgq*$$№s$$№^s : "'                ,$,
        ^$$"^ gggg `g$$$        .g%s.        .,d$$$b,.
              `T$$$        '    $$$$$         `$ $ $`     d$$$b
        ,g%s,    `°¤ *   '   .  `°№°' ,  ,sss, `$$$'      `°№°'            d$b
  d$$b, $$$$$                 `"$#%%#$  d$№^№$$'$$$     `"$#%%#$           `$$
  $$$$$ `$$P.aS^№Ss,  $$$$^$Ss, `$$$$'  `№$$b, .$$$s№$Ss, `$$$$'S$$^$Ss,    $'
  `$$$'  $$'№^`  $$$b $$$$ $$$$$,$$$$.d$$b. `$b,$$$  $$$$b $$$$ $$$ $$$$S, '
   `$$  d$.sS$$¤^$$$$b$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$  ,$$$$$ ,$$$$P $$$$ $$$ $$$$$$
    $$,$$'$$$$'  `$$$$,$$$ $$$$$'$$$$№$$$$$b.dP'$$$`$$$$$$ $$$$ $$$ $$$$$$
    `$$P  `$$$s,,d№$$$$    ^°№',d$$$$b,`^№¤№^`.d$$$,$$$$$',$$$$,№°^ $$$$$'
     №'     ``^^^` №^^          `№$P№^          ^°№^ `№$' `"№$№'    `""^:
     ∙     .g№"^$$$$^"№g,                               ,.              .
          $$$   $$$$  ,$$b      ,s,. `$$Ss.  .sd^№Ss,d$ `$$b№^°Ss,     .
      °   `$$b  $$$$  №°.sS$$b, $$$$' :`$$$bd$$   `$$$$№s$$$   $$$$  .
        ` ∙'    $$$$  .$$$"` $$,$$P'  . `$$$$$$^№  `,s,  $$$Ss,$$$P'
                $$$$  $$$'  d$$$`$$, $$ ,$$'`№$%s,.d$$$$,$$$'^$$b'
               ,$$$$b.`$$,s$$$$'  `№s$$s№'     `"°№¤°^°№`"№$' `$$$,
              `^"°№$'   `^№¤№^       °                     `   $$$$,
                            `.  pL   '                        `№°"^
                               ∙  . '

                                              ^$$$$
         .d$$№  №$$b. .d$$^$$b.^$$$$^$$s. .s$$^$$$$ .d$$^$$b. $$$$^$$b.
         $$$$`∙.∙$$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$
  ..:... $$$$ $$ $$$$ $$$$'$$$$ $$$$ $$$$ $$$$:$$$$ $$$$ $$$$.$$$$ ^°¤$ ...:..
    :    $$$$ $$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$^^^°№ $$$$    '    :
    :    ^°¤$^°¤^$¤°^ ^°¤$g$¤°^ ^°¤$ $¤°^ ^°¤$g$¤°^ ^°¤$g$¤°^ ^°¤$         ;
     :      :                      |                             :        ;
      `∙                           :          $$$$               ∙      .'
         `  .            ^$$$$^$$s. .d$$^$$b.^$$$$^^^^             .  '
               `  ∙  .  . $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ sSs,  .pL ∙  '
                          $$$$ $$$$ $$$$^^^^' $$$$ $$$$
                          $¤°^ ^°¤$ ^°¤$g$¤°^ ^°¤$g$¤°^

   .        g      ,$                   |
 __|_____ ,$$ ___  $$ _____ ,g, .,s№№^^№№s, __
   |      $$'     ,$$ .  .,s$$$№  :     | '$,          passed through
   |     ,$$      $$l       `$$   .     |  $$,
   |    ,$$'.,,ssg$$№¤°' ' ∙ $$         | ,$$$          house of pain
   |  ,g$$$№№'^  $$$         $$,  .      ,$$$'
  ,s$$№,$$$     ,$$$       `∙,$$ .,. ,,s$$$S'          +7.o95.call.now
 $$№'  $$$'     $$$l ,gS°Sm, `$$№$$$SS№№°'
 : |  ,$$$      $$$'d$$' `$$b $$$       |              tons of affils
 . |  $$$'     ,$$$ $$(   )$$ $$$,      |
 __| ,$$$ ____ $$$$,`$$, ,$$'_`$$$ _____|__ _             O-14 days
 . |,$$$$,     d$$$b  `°№°'    $$$,     |
   :`$$$$'     `№$№'           $$$$b    :
   . `№':        `     pL      $$$$P
        ∙         `.           №$$№'
        .            .          ,"
                      ` ∙  .  ∙
                        :
                        .

   ...... .... ..... ......... ... .... ... ..... .... . ....
______ ______ ____      .----. .----.     _____             :
\_   ┐|      ((__ ).----' .----'   :|.---''   -\-─-──-.  ______
 |    _      |    :     ┐:     ┐   _/   -.______/    _ \:      \
 |    |      .    .     .:     .  _     -'    \/      \ \      /
 |____|  pL  ;----'`∙.....`∙.......\____ ..    \_______\      /
   .  `∙....∙'                          `------'        `----'
...:      ______ _____   ____  ___   .....__    ____        :...
 ...    .|     :|   __> / _  \/   |__:...:  |_ /    :-─-─   ...
   .    |   \___|  __>_/ (_   \  /   \   :  __>_    :  ┌    :
   :... |    \ |       \  |    \      \  : '    \___   | . .:
        :....∙'`--∙____/--|____/-.____/..:_     /_____.'
                                           `---'

    ____         ......     ____              ___________
   |┌   |________:   _:____/    \       ____  \_     ____) .-----.  ________
   |:  /         \∙∙∙∙:____      \_____/    \/       ___)_/       \/        \
:::|.            :\   :    \      \____      \      /    ∙\        \        /::
:: |             : \  :    /       \   \      \           ∙\      \ \      /:::
:..|___/         :..\.:             )  /       \           /______/\      /::::
       \            /___________..∙'            )---------'         `----'
        `----------'            \___________..∙'
      __________  ___________   _______   _____   ___  _____  ______ ______
      \_        ) \_     ____) /   _   \ /_   /  (___)/_   /_ \     |     /
 .... |   '     \/       ___)_/   (_    \/  .'---┴-. |/   ___>_\    |    / ...
 :::  |   :      \      /    ∙\    |     \ :        \|  .'      \       /    :
 ::   |   |       \           ∙\   |      \          \  :        \     /   .::
 :... |   |        \_      pL  /   |      /          /           /    / ..::::
      `---|         /---------' ---'.____/`--.______/ `--.______/    /
          `--------'                                           `----'

.gS$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Sg.
$'     g     $     g      $      $    `$
$      $     $     $      $      $     $
$      $     $     $     ,$,     $     $
$,g%SS$$     $     $   ,s$$$s,   $     $
$$$pL$$$     $     g%S$$$$$$$$$S%g     $
$$$$$$$$$S%m,$,g%S$$$$$$$$$$$$$$$$,g%S$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$№^                                  ^№$
$           telepathy xx '96           $
:              ascii pack              ;
 ∙                                    ∙
     `     .      .       .       '

gmmmmmgmmmmmmmmmmmgmmmmmmmmmmmg
$     $:    g     $:    g     $
$mmmmm$.    $:.   $     $ ::  $
$ :   $     $     $     $     $
$     $.  . $mmmmm$  :  gmmmmm$
$    :$  :: $    :$  .  $    .$
$  .::$     $  .::$  .  №  .:::
$.::::$mmmmmm.::::$mmmmmm.:::::
  :             :            :
  ∙     pL      ∙            .
  .             .

                    g$$$$$$$Ss, ,gS$$$$$$Ss ,g$$$$$$Ss. d$b   d$b
                   ```     .$$'$$'       №'$$'     .$$' `№'   `№'
                  ,s$$$$$$$$$'№$$$$$$$$$s $$'     .$$`$$$' `$$$'
        .       .$$'     .$$'        .$$'$$'         .$$'  .$$'        .
 ....... ..... .$$'.... .$$'$$'.... .$$'$$'.... .$$'.$$'. .$$'......... .......
.... ........ .$$'.... .$$'$$'.... .$$'$$'.... .$$'.$$'. .$$'....... .........
    .        .$$'     .$$'$$'  pL .$$'$$'     .$$'.$$'  .$$'        .
             $$,     .$$'$$,     .$$'$$,     .$$'.$$'  .$$'
             `S$$$$$$$$$,`S$$$$$$S№' `S$$$$$$S№'g$$$g'g$$$g

  .
..i............:. .
  :  _____     : ____          ______    ______      ______
  : _) _  )___  _)  /_____  ___\__  (_  _)  __/___  _)  / /___
  _/      _   \/   /      \/     _    \/   /      \/          \_
  \           _____   __   _____________________________\      /
  .`----------'.   `--\/--'                              `----'
  :      ______:          ______    ____        ____        :     .
..:...   \     \/\___  ___\__  (_  _)  /_____  _)  /_____  .:.....:..
:    :    \    /  \  \/     _    \/   /      \/   /      \_       :
:...::     \    /\    ________________        ____        /    pL :
  :         \__/  `--'        . ..... `------'    `------'..::....:.
 .:........... :. .                 :                       ::
  :            :     :  black wall                          :
                     :.. ..        .:

      ___                            _____ ,
 _____)  \ _________ _________ ___  /   _( '  ______
_\  __    Y  __     Y     __  Y   \/    \    _\  __/_     =  dOOMSDAY  =
\   \   __|  \    __|__    /  |   \/     \   \____   \_
 \______(  \______(   )______/`---/      _\  /________/       =  StAtION  =
                                  \_____(
  ______________.----._____\ ______           _____    ________        ______
._)                         \     (_.   ______)    \ __\_____  \ ,-----\     \
|    stats here....                 |  _\     _     Y     _     Y      /     /
|                                   |  \     l/     |    l/     |     /     /
|                                   |   \         __|         __|___       /
|__                               __|    \________(  \________(  /________/
  )_____ /_______    _____________(
  `     /       `----'            '

o--------1o--------2o--------3o--------4o---45
                                  _
    _______      _______ ____.  .\/----------.
  ._\  ___/----._\  ___/-)   |pL| fathers of |
.-|    _/   __ |    _/  __   l_-|. darkness _|
| |         l/          l/  __| `----------\/'
|-|    |-------|    |------' ----------------.
| `----'       `----'                        |
|                                            |
|    adjust size if needed                   |
|                                            |
`--------------------------------------------'

         ___ _  _ __    _ ___   _ ___  __   _ ___ ___
 ____ ._( _///._\\\ )_._\\\  )._\\\  ).\ \ / )\  \\  \._ __
/ _ / |  /_      _    \  __      __       Y    \___   \\\\ \
\_\\\ |    \      \    \ l/      l/       |   /   /   //___/
      |____________\____\____________________________/

       pL!  ____ _  _ ___   ____ __  ___ _   ____ _  tOX
     ____ __)  ///._\\\  )._)  // /_( _///._( __///_ ____
    /   / |          __       /    ___       __)   | \   \
    \___\ |   _      l/      /    /   \     /      | /__//
          |__/____|______________/_________________|
       _ ____________________________________________ _
    __( \\                                          // )__
    \          g  r  o  o  v  y    h  a  u  s  e         /
     \__________________________________________________/

  O       ___ ___   _ ___   _______   _______  ________      _______
    o .  /   |   \__\\\__)__\___   \__\___   \/   ____/.-----\      \
_:_____ /    _    _       _    /         /        __)_/             /_____:_
 |     /_____|_____\______|\________/\________/_____  .______\_____/      |
 | pL  _________________  ______  __.       _ ___ _/  |__  ____  ____     |
 |    _\__         ____/__\__   \/  |_______\\\__)_    _/_/    \/    \    |
 |    \  /     /   __)_/    __      /      _          /              /    |
_|___ /__\     \___      ___________       \______\___       \___   /_____|_
 :        \     \ `------'          \______/          \______/_____/      :
           \_____\

      __/\ ____   __/\__   _____/\ _   _____/\ _   __/\_____   _____/\__
    ._\   |   /_._\   _|_._\ ___   /_._\ ___   /_._\    ___/_._\  __   /_.
... |     |     |  \     |   | /     |   | /     |      _/   |     |     |....
:   |           |        |   l/      |   l/      |      |    |     |     |`:::
:   |     |     |        |           |           |      |    |     |     | `:;
:   |     |     |        |           |           |      :    |     :     |  `:
:   .__/\__    .__/\__   | __/\__   __/\__      _/\_  __/\__ |   __/\___ |   :
: ._|  _  /__._|  ___/__.__\ _  /___\   _/____._\  /__\   _/_____\     /___. :
: |          |    _)    |          |    |     |      |   /      |    _/    | :
: |   \      |          |    |     |          |      |          |_         | :
: `----\_____|----|_____|----|_____|----|_____|------'----\_____|`---/_____| :
:   |     :     |        |           |           |           :     |     :   :
:   |     |     |        |           |           |           |     |     |   :
:.  |     |     |        |           |           |           |     |     |   :
::. |     |     |        |           |           |           |     |     |   :
:::.|     |     |        |           |           |           |     |     | .pL
    `-----|_____|--------'-----._____|-----._____|-----|_____|-----|_____|

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$№""№$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$№"""^'^^°№^'^^°№$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$l    ;P№^^^°№^№S$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$,   $b    `b     `$$P№^^^°№^№S$$$$$$$$$$$$$SyyS'    $$    $P№"°^^`°№$$$$$$$
$$$$   `$$    `$     `'    $$    №"""^'^^°№$$$^`°№     $$    '  ,d$,    $$$$$$
$$$$,   $$     $           $$        $b     `$    ,    S"       $$$"""""$$$$$$
$$$$$yy$$$yyi&$$yyi&S$,    S"        $$$     `    $&%yyys&yy,   `"     ,$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$&%yyyy&yyy    $$$      yys&$$$$$$$$$$$$&%yyyyy%&$$ pL $
[email protected]$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$yyyy$

      *   m   a   n   i   a   c'   s      s   t   a   t   i   o   n   *

     ... ..... ............  ...... . ...... .... ...... ....... . ....
     :                    :  :                                        .
     .     b L A C k      .  :  the on-line joint by pl + phl [tOXiC] :
   _____          ____    :  :...  . ______ .. _____ .....____ ______ _
 __\ _  )___ _  __)  /_____ _  _ ___(___  /___(  __/_____|_  l/    _///
_\   __    ///_/   _/     ///_///   __      /   l/      ///  _     \
)_   l/       \    \         __     \|      _ __         _   \      \
 |___________________________/ \______________\/______ _/|____\      \
     :              _________       _______ \_/\_ _   )__ _____\______\
 ___________________)  _____/___ __\___   (__|           \_   /______ _
_\   __        _/      ___/  _/      ___          |          /      ///_
)__  |/               /       _      \_/    ______|                    /
 |    _________/\____________/ \____________(     |_________\_________/
 |     \                  :  ...................... .. ...... .........
 |______\  p E A R l      .  :                                        :
     :                    :  :  stats here...                         .
     :........  ..... ....:  :........... .............. ......... . ..

   ______________________________________________________________
  _)                                                            (_
  \    c   l   a   u   s   t   r   o   p   h   o   b   i   a     /
   _____    __      ____    ____  _____   ____    ____          /
  _) __/_ _) /______\_ (__.-\  (__) __/___)  /__ _) , )__.------.    _
_/  /    \_ /    \_  _   \_  \   \_____  \_  __//__ _    \_ l_   \_ \/
\_________/_______/_______/_______/_______/_      /_\     /_______/
                                           `-----'   `---'
        \ pL _____   ___            ____    ____     ____  /
       _ \ ._\ __ \_)  /___.------._) _ )___\___)____\_ (_
      \/  _|   l/  \       \_ l_   \_  __  \_     \_  _   \_
          \     ___/___\____/_______/_______/______/_______/
           `----'
             \__ - opped by shark  +7-095-phobia! - __/
               `------------------------------------'

   ______   ____     ______   ______   ____      ___     _____    ______
 ._) ___/_._) _/___._\___ (_._) |  (_._) _/___._/  /__ ._) __ )_._) _  (_.
 |   |    |   |    |   __   |   |    |____    |   ___/_|        |   |    |
 |   |    |   |    |   l/   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
 |   |    |   |    |        |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
_|   l    |   l    |        |   l    |   l    |   l    |   |    |   |    |_
\_________l________l________l________l________l________l___l____l_________/ pL
    ______   ____     ______   ____     ____  ______      __________________
  ._) __  \._)  /___._) _  (_._)  /___._\ _/__\___ (_.  __)                (__
  |   |    |        |   |    |   _    |  \  |   __   |  |    - claustro -    |
  |   |    |   |    |   |    |   |    |     |   l/   |  |     - phobia -     |
  |   |    |   |    |   |    |   |    |     |        |  |                    |
 _|   |    |   |    |   |    |   |    |     :       _|_ |__ +7-095-phobia! __|
 \_    ____l___l____l________|________|___..:_________/   )________________(
  `---'

               /\                     ____
    .______   /  \____________       /    \_______  ____  .-.__
    | .   _)_/ .  \   |  / -__)_    /      \      \/ -__)_|  --'-.
::::|        \_|___\    /       \:::\______\      /       \_      \::::
    `-|       \     \  /`--._____\          \____/`--._____\\_____/
    pL|________\     \/           - ravenet -

 ,sd$^              ,sd$№^№$bs,   ,sd$№^№$bs,    №?$b d$P№
i$$$P"""""""   d$b i$$$P"""$$$"  i$$$P^^^"""'   ,sdP"^"$$s,
$$$$     $$$$$ `"' $$$$    `$$$b,$$$$     $$$$$i$$$    `$$$b,
$$$$    ,$$$$P     $$$$    ,$$$$P$$$$    ,$$$$P$$$$    ,$$$$'
`?$$ .,d$$$P'  pL  `?$$ .,d$$$P' `?$$ .,d$$$P' `?$$ .,d$$$P'
    `""""'             ,P№""'        `""""'        ,P№""'
                       `,                          `, . , * ,
                       ,'                              ,.    ;
                                                     o'   ` '

           ____               ________       ________ _    ___  ____
        __/   /__           __)  ,  _/___  __)  ____///_  _)_ \/  _((__
       /_    ___/_____  _  /             (/     __/     (/             (
        /   /        ( (\) )___/         /)___          /)____/\       /
     pL \__          /         \________/     \________/        \_____/
--------- )_________/ <-------------------------------------------------------

                                                            __             _
                                                           (_/ ph34r m3 ! /_)
                                                                    _
                                                   ________        (_)
           ____  ____        ____     ____         \______/
 _     ____\_  \/  _/_______(____)____\   \       ({_o}{o_})      O
(_)  _/  ____     /      \_         ____   \_      \   _, / . , o
     \____________________/______/__________/       \____/
     _____  _____     ____    ______     ____  pL  ____  ____
     \_   \/   _/ ____\_  \___)__   \___(____)_____\_  \/  _/____     _
      /        \_/  ____   \    /    \_      _/  ____     /      \_  (_)
     /    \/___________________/______/______\____________________/
    /_____|

   _______    _____   ____      _______ ___      _______  ______   ______
 _/    _  \___\_   \__\  /__.___\      |  _|____/   ___/__\  __/___\  __/___
/_     ___    __       \/   :    \     : /         __/  .  \___  \  \___    \
 |_____| /___________.__________\       ___     |_______l________,__________/
                                 \_____|  `-----'

    ___
___/  |___    _______________ ______   ___     __________ __
\_    ___/---/    __   \     Y     /---\__)---/   ______//_/
 /    |           |     \         '               \      \_
 \____        __________,         \__________l____________(
      `-------'        /_____|_____\                            pL

       _____________________________________________________________
    ___)  _                                                     _  (___
    |    (\)                                                   (\)    |
   ___ ___   _______   ___ ___   ______    ______          _______   ________
  /   |   \ /   __  \ /   Y   \ _\   _/__ /   __/__       /   __  \ /     __/
_/    _    Y    |    Y    |    Y  \_     Y    _/   \     /    |    Y     _/
\_____|    _________________________     ___________\    \__________     |
      `----'                        \____|                         `-----'
    | pL!                       /\                                tOX |
    |              __________  /  \   ___        _________            |
    |      _       \__   __  \/ __ \__\__)__ ____\       /     _      |
    |___  (\)       |    |/     |           Y     \     /     (\)  ___|
       )___________ |      _/________       ______\    /___________(
                    `------'        `-------'      \__/

     .        __________________
            __\        _       (__.     !
     ∙      |         (\)         |     :
    _______ :___  .___    pL _____:________
   _\   __/_(__/_ | _/___   /   _/:\_     /
--/    _/--|    |-| \_   \-/    _)--/    /_--
 /_____|   `----' `--/____\`-)______/______\
     `∙ . pHiLEZ?! . ∙'           .     :
     ∙      .   _             _   |     ∙
     ∙      |_ (/)           (\) _|     .
     :       /__________________(
     °                                  .


   ______  _______  _____    __       __   ______   _____    ________ __  __
  _\___  \_\__    \/   _/__ _\_)_ pL / /  _\___  \_/   _/__ / _     /_\_)_\_)_
 /   _/   \  /     ___     \|   |   / /  /   _/   \___     \  /____//_   _   |
/          _/     /   '      ___|  / /  /             '     __     \ |___|___|
`---------'/_____/`---------'     /_/   `---------'---------' `----'

      _____       ____    ____        _____   _________ ______   _____
.... / ___/__  ___\_  \  /    \------/ ___/__ \     __//_    _\__\_   \ ....
:  _/  |     \/    _   \/     \\    /  |     \_\     \  /    \/   _    \_  :
:  \___       \_________/------\___/___       \_______\/______\_________/  :
:      |_______\                       |_______\                           :
:     _____     ______ pL ___ ___  _________ ________    board modded by   :
:    /   _/__  /  __  \  /   Y   \ \     __//    ___/       ll kid j       :
:  _/  |     \/   l/   \/    |    \_\     \/    ___/_                      :
:..\___|      \_________/_________/________\__       \ ....................:
       |_______\                              \_______\

                                                                  _
                                                                  /
                                                                  ~
    ____|_____ _____ _____  /\                                   Z
    )___|)___/,)___/,|___( /  \                                z
    _________  ______L___ /    \  ________    __________     z
   /  ______/_/   ___    \  :   \/  _____/_pL_\    ____/ . ∙
  _\________  \_  \______/  |_   \  \      \/      __)___
_/             /    |  /   __/    \         \            \_
\          ___/_____| /     |______\________/___          /
 \________/          /______|                   \________/
             ::...
              ```∙:::::..........:::'
                     ```:::::::::::
                           ````:::

   _______ __
   \      |  \
    \_        \  ∙ __. __. __ ___
     /    |    \ |(__|(__|(_/,|  )
    /     |  ...\_______ _  ~
___/      |  :   _        \
\         |  ∙   \        /  __  __ :   ∙ :_
 \________|__.            \ (_/,(__ll__,l l__,l__|
     .       |     :       \  ~               `--'
    ::.      |     |        \
    ∙::      |_____|         \_
     :.:          pL__________/
      :::..
       `:.:::.:'
         `∙ :::.
               ```∙

        _______________________________________________________________
      __\_                                             __            //__
      |   ___  __  o ___  /   ___  ,__ ,__    /  /_ ___\/_ _ _  o  __   |
      |   /__)(__\(_ / _)/__,(__/_ ___)___)  /  (__,\  /\/ _/_ (_ (__,  |
      |  /                                  /        \/                 |
      |                                                                 |
 _ ______    _________ __  ____   _______    __________ ___       _______ __ _
//  ____/__ _/ ___  _/// \/    \ /  ____/__ _/   ____///  |____  _/ ___  _////
    //  _  \\_   |     \  \_    \   //     \\_  /     \    ____)_\_   |     \_
    /       \_   :    _ \_       \_ /       \_ ___     \_ /      \_   :
    \        /   _    /  /        / \        /   /      / \       /   _      __
__     _    /    |      /        /          /          /         /    |      /
 \__     __/\____|   __/__\   __/___     __/\__     __/ _     __/\____|   __/
   \_____(       |___(     )__/    \_____(    \_____(   \_____(       |___(
   ______                                                               |
 __)     |________ __________   ______ _____    _____________ __________: _
  .              /   ____   (___)     |     (_ _)        ___/_)     ____///
- |    _        /       /     |       |       |\          \ /      __/______
  |    /       /       /      |       :       |_\_         \               \\
_ __  /       /|______________|_______________\_____________\ __            _
    //_______/                                                 )____________\\
      .       __    stats here...                              __       .
      |    ___\/_                                             _\/___    |
      |    \  /\/   oppers: chil // lkj                       \/\  /    |
      |     \/                                                   \/     |
      |__                                                             __|
        /_____________________________________________________________\

         ______
         \_   ┐|___  _______  _______  ________ ______
          /   ||   \/   _   \/   |   \/  _____//  ____)
__/\__   /     |    \   |    \   |    \____   \    __)_    __/\__
\ oO / _/      _     \_ |     \_ |     \_  \   \_ /    \_  \ oO /
/_\/_\ \       |      / |      /        /       /       /  /_\/_\
  \/    \______|     /__      /__      /__     /__     /     \/
      *=======\_____/==\_____/==\_____/==\____/==\____/===*
        H   O   U   S   E       O   F       P   A   i   N
      *===================================================*

          ______  ____     _______  _____ ___  ___
         /___, /_/   / pL  \____  \/    /_\  \/  /_
   ____  /       \  /____ / __    /  \_/  \        \  ____
  __   _/   _/    \_     \_ \    /   /     \   \    \_   __
  /   /____________/______/______\_________/____\____/    \
 /                                                         \
/_______    b L A C k   P E A R L  +7-095-NONE-YET   _______\
       /    ______________________________  ____     \
      /    /______  \  ____/\____  \___, /_/   /      \
   __/     /     /  /  _)_ / __    /       \  /____    \__
  _______ /   _____/      \_ \    /   \     \_     \_ _____
         /___/   \_________/______\____\_____/______/

  __/\_________________________________________/\__
 _\                                               /_
<__   name the best d-signed board in O95 zone ?  __>
  /_  _________________________________________  _\
    \/                                         \/

   __ _________________ ____ ____________________
   )_ _  |   __(  __   \_   Y   __(   ____( ____(
    /    |    \    /    \   |    \_____  \   __(_
  _/     _    _\_ /      \_ |     \_  /   \_     \_
  \      |      /         / l      /       /      /
   \_    l_____/_________/________/_______/__   _/
     \___ ___ _ _   ________________ _  _ __ __/
       _    _      / ___  \_  _____(
       > oo <     /    /   \    __(     pL!
         \/     _/    /     \_   \_
     ____ __ _  \            /    / ___ _ __ ___
   _/            \ _________/____/              \_
  /                                               \
_/      _________________________ ___________      \_
\       \_  _    \  _   __(______)_  \    __(       /
 \_     |  /     /  |    \|      |    \    \      _/
   \___ |  \____/   _     \_     |          \_ __/
        |      \    |      /     |    \      /
        |______/____l_____/______|_____\____/

  __/\_________________________________________/\__
 _\                                               /_
<__           dial now ! +7-O95-47O-ring           _>
  /_  _________________________________________  _\
    \/                                         \/

     ______________/\  _________________________
   __)               \/                        (__
   |  ╖           o        _  oo  _           .  |
   |      /\          /\      \/        .pL.     |
_________/  \________/  \ _____  _____ _____ _______
)___     / . \__    // . \__   \(_____) ___/_)  ____)
|  /____/     \/   _/     \/    \_    |____  \   _)__
|    |/    |   \_  \   |   \_    \_   |    \  \_     \_
|____|/____l____/___\__l___\/____ /___|________/______/
   .                                              .
   |                   .        /\               _|_
   | o     __________________  /  \ _____  _____  _
   |  _____|_  |__     //____)/  . \ _   \/   _(  |
   | /    __/  | /    _/  _)_/      \/  \  /  \   |
   | \         | \    \       \_ |   \_  \/    \_ :
   |  \________\__\___\\_______/_l____/__/      / :
   |                                      \____/  |
   |_        __/\__     ╖            /\          _|
    .)_______\ o. /_________________/ \\________(.
     _______ /_\/_\ _________________||__________
     )         \/                               (
    (  ::: :: :     +7[O95]-tryfind    : :: :::  )
     )__________________________________________(

si$$$$is,.                                      `$$ ,sis,.  ,d"$$'     ,s$$$$b,
$$, `^$$$$b   ,+^$$   .,si$$$b. $$^+,     ,d$$$╨^*$ $$$$$$  `$,      ,$$' `$$$'
`$$,  `$$$$ ,d"  $$:.d$'  .$$$$:$$  "b,  d$$$$$   $ `№*$P'    `"$$s, $$$,s+╨№'
 `$$,  $d$'d$$  ,$$i`$$   d$$$'i$$,  $$b $$$$$$,  $, $%m%$.,s$$,  $$b`$b.
  `$$,s╩',$$$$№^`$$$ $$,g$$$'  $$$'^№$$$$`$$$$$$b,$$, `$$$$$$$$$  $$$  `""  __
   `$$,  $$$$'   `"' $$$`$b,.  `"'   '$$$$ `""№№"'     `$$b`$$$$bd$$'     pL\/_
    $P'   `№$        '$$  `"$$'       $№'               `"'  `""""'        \/\/
                             .,si$$$b.   ,s$$$$b,   ,+^$$    $,        $
                      `$$  .d$' `$$$$$ ,$$' `$$$' ,d"  $$:  ,$$,     ,$$,
                ,d$$$╨^*$  `$$  ,$$$$' $$$,s+╨№' d$$  ,$$i  $$`$$,.,$$`$$   d$b
               d$$$$$   $   $$,g$$$'   `$b.    ,$$$$№^'$$$  $$b`$$$$$'d$$   `"'
         d$b   $$$$$$,  $,  $$$`$b,.     `""   $$$$'   `"'  $$$b `"' d$$$
         `"'   `$$$$$$b,$$, `$$  `"$$'          `№$          `""     ""'
                 `""№№"'

                                    .
            .  ∙   ∙  .             :       .  ∙   .
 ,$s. . °                ° ,s,.    ,is..∙°            ° .            .s$,
d$$$$b,                    $$$$""""$$$№'        pL       `.        ,d$$$$b
 . `"№$'   $$$  $$$        """'  ,$$$'                     "$$$  ∙'$№"`".
.     `-..'$$$""$$$  """"$$$  ° ,$$$' """"$$$ $$$^$$b, d$$^№$$$.∙'   .   .
.        . $$$  $$$ d$$^№$$$   ,$$$' d$$^№$$$ $$$,$$$' $$$  $$$          ∙
       .°  $$$  $$$ $$$  $$$  ,$$$'  $$$  $$$ $$$`$$b, $$$  $$$    .. ∙ '
 `∙.,si,  ,$$$, $$$ `№$b,$$$ ,$$$' . `№$b,$$$ $$$ `$$№``№$b,$$$   ,is,.
d$$$$P'    `№'              ,$$$'   .is,.                    `∙. ∙ `T$$$$b
 `$№'        ` ∙  .  .  .,s$$$$$№°"°№$$$$'  %% haZard net %%         `№$'
                           `№$'      `$$'
                                       :
                                       .

.Several..Enchanted..eXperts..presents.
....... : ...:......:....::. : ........
::::' ,sis,`::'.,si$$$$ `'.,si.`',s,`::
:::: d$№^№$$ ,d$$`^$$$$ `"$$$P'.d$$$'.:
:::' `№$$b,  $$$.,d$$$' :.`$$$d$№"`..::
:'.d$$b. `$b,$$$№"` ,i$ ',d$$$$, .:::::
:.$$$$$$  ,$$`№$$.,d$$',$$$i`$$$b `::::
: №$$$$$b.dP'.:.`"№"'. $$$$',d$$$$, `::
:::.`^№I№^`.:::::::.',d$$$$. `^$№"'^ .:
:::::: i ::::::::::::..`^№$':: i ::::pL
┌————— : ————————————————————— : —————┐
│      .    %% Crabfinger %%          │
│—————————————————————————————————————│
│                                     │
│                                     │
│                                     │
└—(oo/oo)———————————————————————(MUS)—┘

                                                                           d$b
    ,sss,.                                    d$b                          $$'
   d$№^№$$'                                   $$'                          $$
   `№$$b, "$b№^№bs..,sd№^№s, ,gd№^№bs,gd№^№b, $$d№^№s.  ,d№^№s.  ,d№  s.   $'
.d$$b. `$b,$$   $$$$$$'   `$b$$'     $$,..,$$ $$'   $$b$$'   $$b$$'   $$,  №
$$$$$$  ,$$$$, ,$$'`$$b, ,d$$$$b..,$$$$,. .,, $$,..d$$'$$,..d$$'$$,..d$$' d$b
№$$$$$b.dP'$$`^°` pL `"№"``^№'`^"°"^` `^"°^`   `^№№^`   `^№№^`  ,`^№^d$'  `¤'
  `^№¤№^`  $$                     .                              `^№°^
     :    ,$№'
      ` .                        '
           `    ∙    .   .  ∙  '

__________ _____   ______ _______________    ______ __
\___     /_\ __/_ _\  __/_\____    /\ __/_.--'    |_\ |___
 | /    /   ____/_  \__   \_  ____/  ____/_  |\___|    __/_
 | \    \   l/   |    '    /   | \   l/   |  l/   |   l/   |
 `--\____\--.____|.___,---'----'  `--.____|--.____|---.____|
 ______ ___ _.                                 ._ ___ ______
(_____//__//_|  M A XX I M U M  R E S P E C T  |_\\__\\_____)

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$№°"``       ``"°№$$$$$$$              $$               $       $       $$
$$'    $       $    `$$$$$$       №     ,$$       $      ,$,      "      ,$$
$$     $       $     $$$$$$       ,  `"°№$$       ^^^$$$$$$$№°"'  ,  `"°№$$$
$$$S&%%$       $%%&S$$№^№$$       $      `$       $№°"``  $'      $      `$$
$$$$$$$$       $$$$$$$,.,$$       $       $       $       $       $       $$
$$$$$$$$       $$$$$$$$$$$$       $       $               $       $       $$
$$$$$$$$       $$S$$$$$$$$$mm%%&S$$       $mm%%&S$$       $mm%%&S$$       $$
$pL$$$$$mm%%&S$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$S&%%mm$$$$$$$$$$S&%%mm$$$$$$$$$$S&%%mm$$
    `$'                    %% ascii by painLess %%    `№'      :
.... : ....................................................... . ...........
     .

$$$$$$$$$^$$$$$$$$$$$$$$$^$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$^"$$$$$$
$^^^^^^$$$$$$$$№°^^°№$$$$g$$$^^^^^^$$"$$$$$^^^^^^$$$$$g$$$$$$$$"$$$$$$bg$$$$$$
$      ^^^^°№$$      $$№°^^^^      $$№°^^^^      $$№°^^^^^^^°№$$^^^^^^^^^^°№$$
$      $     `$^^^^^^$'     $      $'     $      $'     $     `$      $     `$
$      $      $      $      $      $      $      $      $      $      $      $
$      $      $      $      $      $      $      $      "      $      $      $
       $                    "             "             "^^^^^^^      $
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
:                                                                      `"$$$$:
:.        ▓██▀███  ▓██▀███  ▓██▀████ ▓██      ▓███  ▓██▄▄▄▄▄ ▓███ ▄▄▄     :$$:
::        ███▄██▀  ███▀▀▀▀  ███▄████ ███ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄  ███ ▄▄▄▄ ████▄███       $:
::.       ███ ████ ███ ████ ███ ▓███ ███ ▓███ ████  ███ ████ ▄▄▄▄ ███       ::
::::.     ▀▀▀ ██▓█ ▀▀▀▀███▓ ▀▀▀ ███▓ ▀▀▀▀████ ███▓  ▀▀▀▀███▓ ▓███▀▀▀▀       .:
:::::::..                                                                 ...:
:::::::::::...............................................................:pL:

             ▄▄▄▄   pL
       ▀▀█▄ ▐█▄▄       ▄█▀██▄ ▄█▀█▓▄ ██▀█▄▄ ▄██▄▄
    ▄███▀██▌  ▀▀███▄▄ ▐█▌ ▀▀▀▐█▌▐███▌██▌▐██▌▐█▌▄▄▄▄▄▄
░░ ▐████ ███    ▄████▌██ ▓█████▀▀▀▀▀▀███ ███▓█▌█████▌ ░░
    ▓███▄███▄▄████████▓█▄████▌█▄████▌███ ███▌██▐███▓
     ▀▀▀▀▀▀▐█████████▀ ▀▀▀▀▀▀  ▀▀▀▀▀ ▀▀▀ ▀▀▀  ▀▀▀▀▀
            ▐█████▀▀
            ░░▀▀

pL  ▀▀█▄ ▄█▀▀   ▄█▀█▄  ▄█▀█▄ ██▀█▄ ▄██▄▄▄
 ▄██▀███▌▀▀▀██▄▐█▌ ▄▄▄▓██▀▀▀ ██ ██▌▐█▓ ▄▄▄▄
▐███ ███▓██ ██████ ██████ █████ ███▓██ ███▌
 ▀███▀██▌▀████▀ ▀████▀ ▀████▀██ ▓██▌▀████▀
┌─────────────────────────────────────────┐
│                                         │
│                                         │
│                                         │
│                                         │
│                                         │
│                                         │
│                                         │
│                                         │
└─[PPE]───────────────────────────────────┘

                      passed through =fOOL fACtORY!=

              ▄▄       ▄▄▄░▄  ▄                  ▄▄ ▄▄▄■
              ▀██▓▄■▀▀▀▀▓█████▌          ▄▄░▄▄   ▀███▓
               ▐██▌        ▀▀▓        ▄███▀▀▀███▄ ▐██▌
               ▐██       ▄■          ███▀     ▓██▌▐██
                ██▄▄██▀▀▀▌          ▐██▌      ▐██▓ ██
                ██       ▌ ▄▄█▀▀███▄▄▓██     ▄██▀  ██    ░░
               ▐██   ░░   ██▓     ▀███▒▀█▄▄██▀▀   ▐██
               ▐██▌      ▐██▌      ▐███           ▐█▓            ▄■
               ▐██▌       ███▄     ▓██▌           ▐██▌      ▄▄▄██▓
             ▄▄███▓        ▀███▄▄▄███▀     pL   ▄▄▓███▄▄████████▀
                ░▀▀▀▀         ▀▀░▀▀                        ▀▀█▓▀
           ▄▄■▀▓██▌   ░░ ▄▓▄▄▄▄▄▄░▄▄   ░░ ▄▄▄▄▄░ ▄▄ ▄▄▄▄      ▄▄
           ▐█▌  ▀▀░░▄▄▄▄ ▐█▌  ██▌██▀▀▀  ▄▓▀  ▀▀██▄██▀▓██▌▄▄▄  ▐█▓
            ██▀▀ ▄▄▄▄▄▄██ ██  ▄▄▐█▌▐██████▄    ▐█▓██▌▀▀▀▀▓███▄ ██▌
     ▄   ■  ▐█▌░▐█▓█▌ ▐██▓ ██▄█▓░▀▓▄██▓▀ ▀████▄█▀ ██▓ ░░   ▀▀▀███  ■   ▄
 ▄■         ▀█▀  ▀██▓▄▄███ ░░▀▀▀    ▀   ░   ▀▀░    ▀      ▀▀██▓▀          ■▄
▐▌    ░░                                                           ░░      ▐▌
 ▀■ ▄                                                                   ▄ ■▀
       ▀   ■     ▄    Magic digits are  +7-O95-YOU-FOOL    ▄     ■   ▀

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
██ ▄▄ ▀▀▀██▓███▀▀ ▄▄▄▄▄ ▀▀██ ▄▄▄ ▀ ▄▄ ▀██
█ ▄▓█▀▀▀ ▀▀▀▀ ▄▄██▀▓█████▄▐▌▐█▓▌■ ▓██▀ ██
█▌ █▌ ▄█████▓▄ ██▌ ▐█████▌▐█ ▀██▄█▀▀ ▄██▓
██ ▐█ ███████▓ ██ ▄█████▀ ▀▄▄██▀▀███▄ ▀██
██▌ █▌▐██████▌ ██▀██▀▀▀ ▄ ████▌▐▌▐███▓ ▐█
███▄ ▀■████▀▀ ▐█▓  ▀██▄▄▄▐██▓█ █▌▓█████ █
█▓████▄▄▄▄▄▄██▄▄▄▄█▄▄ ▀▀▀░▀▀▀▀ █▄▄▄▄▄▄▄▄█
█████████████████████████████████████████

█▀▀▀▀▀▓▀■▄▄■▀██▀▀▀▀▀▀███▌ ▄▄▄▄ ▓▀▀▀▀▀█
█ ▐██▄▄▄▄▄▄▄  ▄▄████▄▄▄ ▀ ███▌ ▀ ▓██▌▐
█ ███ ▄▄▄▄▄▄▄███▌  ▀████▌  ▀██▄▄███▀ █
█ ▐██ ▓██████▓███▄   ▐██▓▄███▀▀██▄ ■██
█▌ ██▌▐██████▌▀████▄▄███████▌▐▌▐███ ▓█
▓█  ▀█▄████▓▀ ▄▄ ▀▀▀▀  ████▓ █ ████▌▐█
▒███▄▄▄▄▄▄▄▄▄█▓██████▓▄▄▄▄▄▄▄▌▐███▓▌▐█

▄     ▄▄                            ▄▄■▄▄      ▄
▐▌ ▄▄█▀▓ ▄▓▄  █▄■▀▀▀███▄  ▄■▀▀▀▀▀■▄  █  ▓   ▄▄▀█▌
▄█▀▀      ▀    █     ▀▓▀ █▌  ░░   ▐▌  █   ▄▄▀  ▐▓
 ▐▌  ▒▒  ▄▄    █  ▓      █     ▄▄▄██   █▄█▀  ▒  ░
  █     █▓██▌  █▌   _-   ▐▌■▀▀▀▀      ▄█▀█▄
  ▐▌     ▀██  ▐█▌   oO    ▀▄▄   ▄▄█ ▄█▀   ▀▀█▄▄▄  ▄▄▄▄
   ▀▄▄  ▄▄■   ▀█▀   \/       ▀▀▀▀ ▄██▌  pL    ▀▀▀███▀
     ▀▀▀▀                         ▀▀▓             ▓
  -----------------------------------------------------
            tee rex . just anotha kinda shit
  -----------------------------------------------------

▄▄▄█▄             ▐█▄▄  ▄▄▄█▄             ▐█▄▄  ▄▄▄█▄             ▐█▄▄
  ███▌█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▐██▌    ███▌█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▐██▌    ███▌█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▐██▌
  ▐██▌            ███     ▐██▌            ███     ▐██▌            ███
  ▐██▌           ▐██▌     ▐██▌           ▐██▌     ▐██▌           ▐██▌
  ▐██▌          ▄██▀      ▐██▌          ▄██▀      ▐██▌          ▄██▀
  ▐██▌     ▄▄▄█▀▀         ▐██▌     ▄▄▄█▀▀         ▐██▌     ▄▄▄█▀▀
  ▐█▄▄▄▄███▀              ▐█▄▄▄▄███▀              ▐█▄▄▄▄███▀
▀▀▀▀█▌ ▀▀██             ▀▀▀▀█▌ ▀▀██             ▀▀▀▀█▌ ▀▀██       pL
  ▐██▌   ██▌              ▐██▌   ██▌              ▐██▌   ██▌
  ▐██▌   ▐██▄             ▐██▌   ▐██▄             ▐██▌   ▐██▄
  ▐██▌    ████▄▄▄         ▐██▌    ████▄▄▄         ▐██▌    ████▄▄▄
  ▐██▌    ▀████████████   ▐██▌    ▀████████████   ▐██▌    ▀████████████
 ▄▄██▄     ▀██████████▌  ▄▄██▄     ▀██████████▌  ▄▄██▄     ▀██████████▌
   ▀█▌       ▀███████▀     ▀█▌       ▀███████▀     ▀█▌       ▀███████▀
                ▀▀▀                     ▀▀▀                     ▀▀▀
               russian    reality    review    issue    ##

   ▄■▀▀■        ▄■▄                ▄■▄                ▄■▄        ■▀▀■▄
        ▀▄     ▐▌ ▐▌              █   █              ▐▌ ▐▌     ▄▀
           ▀ ■ ▀   ■             ▐▌   ▐▌             ■   ▀ ■ ▀
                    ▀■▄         ▄▀     ▀▄         ▄■▀
                         ▀  ■ ■▀         ▀■ ■  ▀

                              ▄    ■    ▄
                      ▐▄▄■▀                 ▀■▄▄▌
                     ■▀▀    r e l i g i o n    ▀▀■
          ▄▄▄▄▄▄   ■                               ■
 ▀▀██▄▄▄■▀▀████████▄▄      ▀▀███▄▄▄                 ▀ ▄▄▄█▀▀▀▀█████▄▄ ▄█
   ▐▓██      ▀████████       ▐██▓▀▀▀▀              ▄███▀        ▀██████▌
   ▐██▌       ▐██▀░▀██▌      ▐▓██                 ████▌           ██▀▀
    ██▌       ████▄███        ███                █████    ░░░
    ███     ▄███████▀         ███               ▐█▀░▀█                ░▄▄▄▄▄
    ███▄▄▄████▓▀▀▀            ███▌    ░░        ███▄██▌       ▄▄▄▄█▓█▀▀███▀
    ███▌  ▀█████▄▄            ██▓▌             ▄███████▄        ▐█▀▀  ████▌
    ███▌    ▀██████▄          ██▓▌          ▄▄██▓▀███████▄▄         ▄██▀███
   ▐█▓█▌  ░░  ▀██████▄        ███▌     ▄▄▄██████▌  ▀▀█████████▄▄▄▄████▀▐███
▄▄▄█████▄       ▀██████▄▄ ▄▄▄█████▄▄█████▀▀▀██▓█▌      ▀▀▀███████▀▀▀  ▄████▌
     ▀▀▀▀▀▀■   ▄   ▀▀▀███▀▀▀                  ▀▓    ▄   ▄             ▀▀████
                                                    ▐▓▄▄
                 ▀▄      v i d e o   p l a n t      ▄█▀
                    ■▄▄                         ▄▄■
                     ▐▀▀■▄                   ▄■▀▀▌
                              ▀    ■    ▀

   ▄███▀              ▄▄▄▄ ▄▄████████▄▄     ▄▄▄███████▄▄▄     ▄▄▄▄     ▐███▌
░░▓██▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀░ ▀  ███▓▀▀    ▀▀█▄░█▌  ███▀▀▀    ▀▀█▄▓██▄  ▐██▌     ███▓
 ███          ▄▄▄▄▄▄   ███▌        ▐███▓ ███          ▐█████▌  ▀██▄ ▄▄███▀
▐██▌          ▐█▀░▀█▌  ███░       ▄███▀ ▐██▌   ░░     ▄████▓   ▄▄███▀██▄▄   pL
 ███▄        ▄███▄█▓   ███▄▄▄▄▄██▓█▀▀    ███▄▄▄▄▄▄▄▄█████▀▀ ▄█▀██▀    ▀███▓▄
▄ ▀▀███▄▄▄▄▓█████▀▀ ▄█ ██▓  ▀██▄▄   ▀▀▓█▄ ▀██▄▄▄    ▄▄▄▄ ▄ ▐█▄░█▌ ▄▄▐▓ ▐████▌
░▒▌▄▄▄ ▀▀▀▀▀▀▀░░▄▄█▓▓█ ▀▀▀ ░▄▄ ▀▀███▀ █▓▓█▄▄▄ ▀▀▀▀▀▀▀▀ ▄▄█ ▓████ ▐█▀██ ▀▀▀▀▀▀
▐███▄▐█████████▓▓▀████████████▓▓▄▄▄▄▄█████████████████▀▀▐█▄▄▄▄▄▄▄░█████████▓▓▒

        ▄■▀▀■▄                    t-REX 1997                    ▄■▀▀■▄
       ▐▌     ▀■▄▄■▀▀■▄   One more year on the scene   ▄■▀▀■▄▄■▀     ▐▌
        ▀■                                                          ■▀

        ▄▄          ▄▄           ░░            ▄▄
      ████ ▄▄▄▄    ████▌   ▀▀██▄   ▄▄█████▄▄ ████ ▄▄▄
      ▐██████████▄▐████ ▄▄███████ ██████▀████▐██████▀ ▄▄▄
       ████▄████████████████▄███████████▄ ▄▄▄▄███████████▌
░░ ░░░ ▐█████████▓███████████████▌▀██████████▌▐███▀█████▓  ░░░ ░░░
        ███▀████▀████▌▀███████▀███  ▀▀████▀▀   ███▌▀███▀
                  ▀▀                       ▄▄   ▄▄
               ▄█████▀ ▄▄   pL  ▀▀██▄    ████▌████▌
 ▄▓▄          █████▓  ▀███▌  ▄▄███████  ▐████▐████             ▄
  ▀          ▐█████▌ ▄ ▐███▄█████▄████▌ ████▌████▌            ▀▓▀
      ░░░ ░░  ██████▄█▌███████▓███████▓▐████▓████  ░░░ ░░
               ▀▀████████▀ ▀███████▀███████▌████▌
                                         ▀▀   ▀▀
                   ░░  opped by: demigOd  ░░

      ▄▄███▄▄▄▄▄        ▄▄███▄▄▄▄▄          ▄██▀
      ▐███    ▀▀███▄▄   ▐██▓    ▀▀███▄▄  ▀▀██▓▀▀▀██▀      ▄▄■▄
      ▐██▌       █████  ▐██▌       ██▓██  ▐██▌       ▄████▀  ▐█▒
      ███        ▐█▓▓█▌ █▓█        ▐█▓▓█▌ █▓█        ▐█▓▓█▌   ▀
▄█▓▀■▄██▓        █▓███ ▄███        █▓▓██  ▐██▌       █▓▓██  pL
 ▀    ▀█▀█▄▄  ▄▄▓██▀▀   ▀█▀█▄▄  ▄▄███▀▀    ▀▀██▄▄ ▄▄███▀▀
           ▀▀▀▀▀             ▀▀▀▀▀             ▀▀▀▀▀
      ▄                                                 ▄
  ▄ ■▀ ▀■ ▄                                         ▄ ■▀ ▀■ ▄
              ▀  ■  ▄                       ▄  ■  ▀
                          ▀     ■     ▀

                          ▄ ■  ▄
                       ▄▀         ▀■
  ▄▄▄▄▓▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄   ▄▄▄▄   ▄████▄ ▄▄▄▄▄▓▄   ▄▄▄▄▄▄▄▄
 ▐█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█▄██▀▀▀▀▀▀▀██▄█▀▀▀▀█▄█▀   ▀███▀░  ▀█▄██▀▀▀▀▀▀▀▀██▄
 █▌░   █    █    █▀    ▄█▄   ▀█▌░   ▐██▄    ███▄   ▄██▀    ▄█▄   ▀██
 ████▀█▌   ▐█▀███▌░   ████▌   ▐█▄   ▀███▀ ▄██▀█▀▀▀▀▀█▌ ░  ████▌   ▐█▌
 ▄   ▐█▌   ▐█▌ ██    ▐████▌    ███▄   ▀ ▄██▀  ▐█    █    ▐█████▄▄▄██
▐▌   ██    ▐█▌ ██▌   ▐████    ▐██▀ ▄▄   ▀██▄  ██    █▌    ████▀   ▀█▌
 ▄   ██    ██  ▐██    ███▌░   █▀  ▀███▄   ▀▀████  ░ ██    ▐███░   ▐█▌
  ■▄▐██    ██   ▀██▄▄  ▀    ▄█▌   ░▐████     ██▌    ▐██▄    ▀    ▄██
    ▐▓███████▄    ▀▀█████████▀█▄▄▄▄██ ▀▓█▄▄▄██▀███████ ▀██████████▀
        ▄▀     ■       ▀■           █  ▒     ▌   ▓    ▀▄        ▄▌
       ▐▌  pL   ▀        ▀         ▄   ░     ▌          ▀■▄ ▄ ■▀ ▌
        ▄      ▄           ▀■ ▄  ■           ■                   ▌
          ▀  ■                                                   █

pL   ▄█▌                     ▄██▄▓▀▀████▄▄  ▄██▄▓▀▀█████▓▀   ▐████▌    ▐████▌
    ▐█▀  ▄▄▄▄▄█▀▀▀▀           ██     █████▌  ██▌    ████▌     ▀████▄  ▄████▀
  ▄▄██▀▀▀▀      ▄▄▄▄▄  ▄■▄▄   ▐█▌    ▐█████  ▐██▄▄▄▄             ▀▓█████▀▀
    █▌   ▄▄▄▓███████▌ ▐▓████▌  ██▄▄▄████▓▀    ███   ▄▄▄▄▄▒▄    ▄▄███▀▀███▓▄▄
    ▐█   ███████████   ▀███▓▀  ██▓  ▀█████▄  ▐██▓   ▐██████▌  █████    █████▓
   ▄ ██  ▐█████████▌ █▄▄       ██▌   ▐█████▌ ▒██▌  ▐███████▓ ▐████▌    ▐█████▌
  ▐█▄ ▀█▄ ███████▓▀ ▒███▓     ▐██▌   ▓██████ ▐██▌  █████████ █████▌    ▐█████▌
  ▀███▄ ▀▀█████▀▀ ▄█████▄    ▀████  ▐███████▌████▄▄████████▀ ▐█████    ██▓████
  ▐██████▄▄▄▄▄▄▄███▓██▀▀██▄           ▀▀▓▀▀▀                            ▀▀▀▀▀
  ▓█▀▀ ▀███▀▀▀   ▀███     ▀▀▄
 ░▀     ▐█▌        █▌         ■     ■▄ t-REX  breaking the scene in 1997 ▄■
■        █          ▄

         ■           ■