m,
      `$b
   .ss, $$:     .,d$
   `$$P,d$P'  .,md$P"'
    ,$$$$$bmmd$$$P^'
   .d$$$$$$$$$$P'
   $$^' `"^$$$'
   $:   ,$$:   Get your ASSCIIked here:
   `b   :$$
      $$:    github.com/firedev/ascii
      $$
     .d$$


___ _____ _______ ___ ___________ __________ _________ ___ __________
\__\\  \/  __//__/ _  _  \\_____  \/  ____//__//_   ___/
 \_ \    /  /  /  /  /  _/  /  /_  /  /  /
   \   /____/____/____/____/\_________/\_________/____/____/
    \____/

        .   ..
       ,d$b,.,d$$b,
      `"$$$$$ ``"$$$b
       `$$$$  ``$$$$
      `"$$$$$ ..d$$№'
H i D D E N  $$$$,,$$$aa, E A L i T Y
      `"$$$$№^ `$$$$b
       $$$$   $$$$$,
       ,$$$$$,  `T$$$$b.
       `$$№'   $$№"`
        "    ∙"
         `∙ ., '
          :
          .
          ∙
          :
          $
          ,$,
          `"'

                                      d$b
  ,sss,.                  d$b             $$'
  d$№^№$$'                  $$'             $$
  `№$$b, "$b№^№bs..,sd№^№s, ,gd№^№bs,gd№^№b, $$d№^№s. ,d№^№s. ,d№ s.  $'
.d$$b. `$b,$$  $$$$$$'  `$b$$'   $$,..,$$ $$'  $$b$$'  $$b$$'  $$, №
$$$$$$ ,$$$$, ,$$'`$$b, ,d$$$$b..,$$$$,. .,, $$,..d$$'$$,..d$$'$$,..d$$' d$b
№$$$$$b.dP'$$`^°` pL `"№"``^№'`^"°"^` `^"°^`  `^№№^`  `^№№^` ,`^№^d$' `¤'
 `^№¤№^` $$           .               `^№°^
   :  ,$№'
   ` .            '
      `  ∙  .  . ∙ '

         .s№^` ∙            .:.
        d$$$    ∙           :
    .s.  $$$$        .        $
  ^ "№$g^№,d$sgq*$$№s$$№^s : "'        ,$,
    ^$$"^ gggg `g$$$    .g%s.    .,d$$$b,.
       `T$$$    '  $$$$$     `$ $ $`   d$$$b
    ,g%s,  `°¤ *  '  . `°№°' , ,sss, `$$$'   `°№°'      d$b
 d$$b, $$$$$         `"$#%%#$ d$№^№$$'$$$   `"$#%%#$      `$$
 $$$$$ `$$P.aS^№Ss, $$$$^$Ss, `$$$$' `№$$b, .$$$s№$Ss, `$$$$'S$$^$Ss,  $'
 `$$$' $$'№^` $$$b $$$$ $$$$$,$$$$.d$$b. `$b,$$$ $$$$b $$$$ $$$ $$$$S, '
  `$$ d$.sS$$¤^$$$$b$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$ ,$$$$$ ,$$$$P $$$$ $$$ $$$$$$
  $$,$$'$$$$' `$$$$,$$$ $$$$$'$$$$№$$$$$b.dP'$$$`$$$$$$ $$$$ $$$ $$$$$$
  `$$P `$$$s,,d№$$$$  ^°№',d$$$$b,`^№¤№^`.d$$$,$$$$$',$$$$,№°^ $$$$$'
   №'   ``^^^` №^^     `№$P№^     ^°№^ `№$' `"№$№'  `""^:
   ∙   .g№"^$$$$^"№g,                ,.       .
     $$$  $$$$ ,$$b   ,s,. `$$Ss. .sd^№Ss,d$ `$$b№^°Ss,   .
   °  `$$b $$$$ №°.sS$$b, $$$$' :`$$$bd$$  `$$$$№s$$$  $$$$ .
    ` ∙'  $$$$ .$$$"` $$,$$P' . `$$$$$$^№ `,s, $$$Ss,$$$P'
        $$$$ $$$' d$$$`$$, $$ ,$$'`№$%s,.d$$$$,$$$'^$$b'
        ,$$$$b.`$$,s$$$$' `№s$$s№'   `"°№¤°^°№`"№$' `$$$,
       `^"°№$'  `^№¤№^    °           `  $$$$,
              `. pL  '            `№°"^
                ∙ . '

                       ^$$$$
     .d$$№ №$$b. .d$$^$$b.^$$$$^$$s. .s$$^$$$$ .d$$^$$b. $$$$^$$b.
     $$$$`∙.∙$$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$
 ..:... $$$$ $$ $$$$ $$$$'$$$$ $$$$ $$$$ $$$$:$$$$ $$$$ $$$$.$$$$ ^°¤$ ...:..
  :  $$$$ $$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$^^^°№ $$$$  '  :
  :  ^°¤$^°¤^$¤°^ ^°¤$g$¤°^ ^°¤$ $¤°^ ^°¤$g$¤°^ ^°¤$g$¤°^ ^°¤$     ;
   :   :           |               :    ;
   `∙              :     $$$$        ∙   .'
     ` .      ^$$$$^$$s. .d$$^$$b.^$$$$^^^^       . '
        ` ∙ . . $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ $$$$ sSs, .pL ∙ '
             $$$$ $$$$ $$$$^^^^' $$$$ $$$$
             $¤°^ ^°¤$ ^°¤$g$¤°^ ^°¤$g$¤°^

  .    g   ,$          |
 __|_____ ,$$ ___ $$ _____ ,g, .,s№№^^№№s, __
  |   $$'   ,$$ . .,s$$$№ :   | '$,     passed through
  |   ,$$   $$l    `$$  .   | $$,
  |  ,$$'.,,ssg$$№¤°' ' ∙ $$     | ,$$$     house of pain
  | ,g$$$№№'^ $$$     $$, .   ,$$$'
 ,s$$№,$$$   ,$$$    `∙,$$ .,. ,,s$$$S'     +7.o95.call.now
 $$№' $$$'   $$$l ,gS°Sm, `$$№$$$SS№№°'
 : | ,$$$   $$$'d$$' `$$b $$$    |       tons of affils
 . | $$$'   ,$$$ $$(  )$$ $$$,   |
 __| ,$$$ ____ $$$$,`$$, ,$$'_`$$$ _____|__ _       O-14 days
 . |,$$$$,   d$$$b `°№°'  $$$,   |
  :`$$$$'   `№$№'      $$$$b  :
  . `№':    `   pL   $$$$P
    ∙     `.      №$$№'
    .      .     ,"
           ` ∙ . ∙
            :
            .

  ...... .... ..... ......... ... .... ... ..... .... . ....
______ ______ ____   .----. .----.   _____       :
\_  ┐|   ((__ ).----' .----'  :|.---''  -\-─-──-. ______
 |  _   |  :   ┐:   ┐  _/  -.______/  _ \:   \
 |  |   .  .   .:   . _   -'  \/   \ \   /
 |____| pL ;----'`∙.....`∙.......\____ ..  \_______\   /
  . `∙....∙'             `------'    `----'
...:   ______ _____  ____ ___  .....__  ____    :...
 ...  .|   :|  __> / _ \/  |__:...: |_ /  :-─-─  ...
  .  |  \___| __>_/ (_  \ /  \  : __>_  : ┌  :
  :... |  \ |    \ |  \   \ : '  \___  | . .:
    :....∙'`--∙____/--|____/-.____/..:_   /_____.'
                      `---'

  ____     ......   ____       ___________
  |┌  |________:  _:____/  \    ____ \_   ____) .-----. ________
  |: /     \∙∙∙∙:____   \_____/  \/    ___)_/    \/    \
:::|.      :\  :  \   \____   \   /  ∙\    \    /::
:: |       : \ :  /    \  \   \      ∙\   \ \   /:::
:..|___/     :..\.:       ) /    \      /______/\   /::::
    \      /___________..∙'      )---------'     `----'
    `----------'      \___________..∙'
   __________ ___________  _______  _____  ___ _____ ______ ______
   \_    ) \_   ____) /  _  \ /_  / (___)/_  /_ \   |   /
 .... |  '   \/    ___)_/  (_  \/ .'---┴-. |/  ___>_\  |  / ...
 ::: |  :   \   /  ∙\  |   \ :    \| .'   \    /  :
 ::  |  |    \      ∙\  |   \     \ :    \   /  .::
 :... |  |    \_   pL /  |   /     /      /  / ..::::
   `---|     /---------' ---'.____/`--.______/ `--.______/  /
     `--------'                      `----'

.gS$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Sg.
$'   g   $   g   $   $  `$
$   $   $   $   $   $   $
$   $   $   $   ,$,   $   $
$,g%SS$$   $   $  ,s$$$s,  $   $
$$$pL$$$   $   g%S$$$$$$$$$S%g   $
$$$$$$$$$S%m,$,g%S$$$$$$$$$$$$$$$$,g%S$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$№^                 ^№$
$      telepathy xx '96      $
:       ascii pack       ;
 ∙                  ∙
   `   .   .    .    '

gmmmmmgmmmmmmmmmmmgmmmmmmmmmmmg
$   $:  g   $:  g   $
$mmmmm$.  $:.  $   $ :: $
$ :  $   $   $   $   $
$   $. . $mmmmm$ : gmmmmm$
$  :$ :: $  :$ . $  .$
$ .::$   $ .::$ . № .:::
$.::::$mmmmmm.::::$mmmmmm.:::::
 :       :      :
 ∙   pL   ∙      .
 .       .

          g$$$$$$$Ss, ,gS$$$$$$Ss ,g$$$$$$Ss. d$b  d$b
          ```   .$$'$$'    №'$$'   .$$' `№'  `№'
         ,s$$$$$$$$$'№$$$$$$$$$s $$'   .$$`$$$' `$$$'
    .    .$$'   .$$'    .$$'$$'     .$$' .$$'    .
 ....... ..... .$$'.... .$$'$$'.... .$$'$$'.... .$$'.$$'. .$$'......... .......
.... ........ .$$'.... .$$'$$'.... .$$'$$'.... .$$'.$$'. .$$'....... .........
  .    .$$'   .$$'$$' pL .$$'$$'   .$$'.$$' .$$'    .
       $$,   .$$'$$,   .$$'$$,   .$$'.$$' .$$'
       `S$$$$$$$$$,`S$$$$$$S№' `S$$$$$$S№'g$$$g'g$$$g

 .
..i............:. .
 : _____   : ____     ______  ______   ______
 : _) _ )___ _) /_____ ___\__ (_ _) __/___ _) / /___
 _/   _  \/  /   \/   _  \/  /   \/     \_
 \      _____  __  _____________________________\   /
 .`----------'.  `--\/--'               `----'
 :   ______:     ______  ____    ____    :   .
..:...  \   \/\___ ___\__ (_ _) /_____ _) /_____ .:.....:..
:  :  \  / \ \/   _  \/  /   \/  /   \_    :
:...::   \  /\  ________________    ____    /  pL :
 :     \__/ `--'    . ..... `------'  `------'..::....:.
 .:........... :. .         :            ::
 :      :   : black wall             :
           :.. ..    .:

   ___              _____ ,
 _____) \ _________ _________ ___ /  _( ' ______
_\ __  Y __   Y   __ Y  \/  \  _\ __/_   = dOOMSDAY =
\  \  __| \  __|__  / |  \/   \  \____  \_
 \______( \______(  )______/`---/   _\ /________/    = StAtION =
                 \_____(
 ______________.----._____\ ______      _____  ________    ______
._)             \   (_.  ______)  \ __\_____ \ ,-----\   \
|  stats here....         | _\   _   Y   _   Y   /   /
|                  | \   l/   |  l/   |   /   /
|                  |  \     __|     __|___    /
|__                __|  \________( \________( /________/
 )_____ /_______  _____________(
 `   /    `----'      '

o--------1o--------2o--------3o--------4o---45
                 _
  _______   _______ ____. .\/----------.
 ._\ ___/----._\ ___/-)  |pL| fathers of |
.-|  _/  __ |  _/ __  l_-|. darkness _|
| |     l/     l/ __| `----------\/'
|-|  |-------|  |------' ----------------.
| `----'    `----'            |
|                      |
|  adjust size if needed          |
|                      |
`--------------------------------------------'

     ___ _ _ __  _ ___  _ ___ __  _ ___ ___
 ____ ._( _///._\\\ )_._\\\ )._\\\ ).\ \ / )\ \\ \._ __
/ _ / | /_   _  \ __   __    Y  \___  \\\\ \
\_\\\ |  \   \  \ l/   l/    |  /  /  //___/
   |____________\____\____________________________/

    pL! ____ _ _ ___  ____ __ ___ _  ____ _ tOX
   ____ __) ///._\\\ )._) // /_( _///._( __///_ ____
  /  / |     __    /  ___    __)  | \  \
  \___\ |  _   l/   /  /  \   /   | /__//
     |__/____|______________/_________________|
    _ ____________________________________________ _
  __( \\                     // )__
  \     g r o o v y  h a u s e     /
   \__________________________________________________/

 O    ___ ___  _ ___  _______  _______ ________   _______
  o . /  |  \__\\\__)__\___  \__\___  \/  ____/.-----\   \
_:_____ /  _  _    _  /     /    __)_/       /_____:_
 |   /_____|_____\______|\________/\________/_____ .______\_____/   |
 | pL _________________ ______ __.    _ ___ _/ |__ ____ ____   |
 |  _\__     ____/__\__  \/ |_______\\\__)_  _/_/  \/  \  |
 |  \ /   /  __)_/  __   /   _     /       /  |
_|___ /__\   \___   ___________    \______\___    \___  /_____|_
 :    \   \ `------'     \______/     \______/_____/   :
      \_____\

   __/\ ____  __/\__  _____/\ _  _____/\ _  __/\_____  _____/\__
  ._\  |  /_._\  _|_._\ ___  /_._\ ___  /_._\  ___/_._\ __  /_.
... |   |   | \   |  | /   |  | /   |   _/  |   |   |....
:  |      |    |  l/   |  l/   |   |  |   |   |`:::
:  |   |   |    |      |      |   |  |   |   | `:;
:  |   |   |    |      |      |   :  |   :   | `:
:  .__/\__  .__/\__  | __/\__  __/\__   _/\_ __/\__ |  __/\___ |  :
: ._| _ /__._| ___/__.__\ _ /___\  _/____._\ /__\  _/_____\   /___. :
: |     |  _)  |     |  |   |   |  /   |  _/  | :
: |  \   |     |  |   |     |   |     |_     | :
: `----\_____|----|_____|----|_____|----|_____|------'----\_____|`---/_____| :
:  |   :   |    |      |      |      :   |   :  :
:  |   |   |    |      |      |      |   |   |  :
:. |   |   |    |      |      |      |   |   |  :
::. |   |   |    |      |      |      |   |   |  :
:::.|   |   |    |      |      |      |   |   | .pL
  `-----|_____|--------'-----._____|-----._____|-----|_____|-----|_____|

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$№""№$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$№"""^'^^°№^'^^°№$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$l  ;P№^^^°№^№S$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$,  $b  `b   `$$P№^^^°№^№S$$$$$$$$$$$$$SyyS'  $$  $P№"°^^`°№$$$$$$$
$$$$  `$$  `$   `'  $$  №"""^'^^°№$$$^`°№   $$  ' ,d$,  $$$$$$
$$$$,  $$   $      $$    $b   `$  ,  S"    $$$"""""$$$$$$
$$$$$yy$$$yyi&$$yyi&S$,  S"    $$$   `  $&%yyys&yy,  `"   ,$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$&%yyyy&yyy  $$$   yys&$$$$$$$$$$$$&%yyyyy%&$$ pL $
[email protected]$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$yyyy$

   *  m  a  n  i  a  c'  s   s  t  a  t  i  o  n  *

   ... ..... ............ ...... . ...... .... ...... ....... . ....
   :          : :                    .
   .   b L A C k   . : the on-line joint by pl + phl [tOXiC] :
  _____     ____  : :... . ______ .. _____ .....____ ______ _
 __\ _ )___ _ __) /_____ _ _ ___(___ /___( __/_____|_ l/  _///
_\  __  ///_/  _/   ///_///  __   /  l/   /// _   \
)_  l/    \  \     __   \|   _ __     _  \   \
 |___________________________/ \______________\/______ _/|____\   \
   :       _________    _______ \_/\_ _  )__ _____\______\
 ___________________) _____/___ __\___  (__|      \_  /______ _
_\  __    _/   ___/ _/   ___     |     /   ///_
)__ |/        /    _   \_/  ______|          /
 |  _________/\____________/ \____________(   |_________\_________/
 |   \         : ...................... .. ...... .........
 |______\ p E A R l   . :                    :
   :          : : stats here...             .
   :........ ..... ....: :........... .............. ......... . ..

  ______________________________________________________________
 _)                              (_
 \  c  l  a  u  s  t  r  o  p  h  o  b  i  a   /
  _____  __   ____  ____ _____  ____  ____     /
 _) __/_ _) /______\_ (__.-\ (__) __/___) /__ _) , )__.------.  _
_/ /  \_ /  \_ _  \_ \  \_____ \_ __//__ _  \_ l_  \_ \/
\_________/_______/_______/_______/_______/_   /_\   /_______/
                      `-----'  `---'
    \ pL _____  ___      ____  ____   ____ /
    _ \ ._\ __ \_) /___.------._) _ )___\___)____\_ (_
   \/ _|  l/ \    \_ l_  \_ __ \_   \_ _  \_
     \   ___/___\____/_______/_______/______/_______/
      `----'
       \__ - opped by shark +7-095-phobia! - __/
        `------------------------------------'

  ______  ____   ______  ______  ____   ___   _____  ______
 ._) ___/_._) _/___._\___ (_._) | (_._) _/___._/ /__ ._) __ )_._) _ (_.
 |  |  |  |  |  __  |  |  |____  |  ___/_|    |  |  |
 |  |  |  |  |  l/  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
_|  l  |  l  |    |  l  |  l  |  l  |  |  |  |  |_
\_________l________l________l________l________l________l___l____l_________/ pL
  ______  ____   ______  ____   ____ ______   __________________
 ._) __ \._) /___._) _ (_._) /___._\ _/__\___ (_. __)        (__
 |  |  |    |  |  |  _  | \ |  __  | |  - claustro -  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  l/  | |   - phobia -   |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    | |          |
 _|  |  |  |  |  |  |  |  |   :    _|_ |__ +7-095-phobia! __|
 \_  ____l___l____l________|________|___..:_________/  )________________(
 `---'

        /\           ____
  .______  / \____________    /  \_______ ____ .-.__
  | .  _)_/ . \  | / -__)_  /   \   \/ -__)_| --'-.
::::|    \_|___\  /    \:::\______\   /    \_   \::::
  `-|    \   \ /`--._____\     \____/`--._____\\_____/
  pL|________\   \/      - ravenet -

 ,sd$^       ,sd$№^№$bs,  ,sd$№^№$bs,  №?$b d$P№
i$$$P"""""""  d$b i$$$P"""$$$" i$$$P^^^"""'  ,sdP"^"$$s,
$$$$   $$$$$ `"' $$$$  `$$$b,$$$$   $$$$$i$$$  `$$$b,
$$$$  ,$$$$P   $$$$  ,$$$$P$$$$  ,$$$$P$$$$  ,$$$$'
`?$$ .,d$$$P' pL `?$$ .,d$$$P' `?$$ .,d$$$P' `?$$ .,d$$$P'
  `""""'       ,P№""'    `""""'    ,P№""'
            `,             `, . , * ,
            ,'               ,.  ;
                           o'  ` '

      ____        ________    ________ _  ___ ____
    __/  /__      __) , _/___ __) ____///_ _)_ \/ _((__
    /_  ___/_____ _ /       (/   __/   (/       (
    /  /    ( (\) )___/     /)___     /)____/\    /
   pL \__     /     \________/   \________/    \_____/
--------- )_________/ <-------------------------------------------------------

                              __       _
                              (_/ ph34r m3 ! /_)
                                  _
                          ________    (_)
      ____ ____    ____   ____     \______/
 _   ____\_ \/ _/_______(____)____\  \    ({_o}{o_})   O
(_) _/ ____   /   \_     ____  \_   \  _, / . , o
   \____________________/______/__________/    \____/
   _____ _____   ____  ______   ____ pL ____ ____
   \_  \/  _/ ____\_ \___)__  \___(____)_____\_ \/ _/____   _
   /    \_/ ____  \  /  \_   _/ ____   /   \_ (_)
   /  \/___________________/______/______\____________________/
  /_____|

  _______  _____  ____   _______ ___   _______ ______  ______
 _/  _ \___\_  \__\ /__.___\   | _|____/  ___/__\ __/___\ __/___
/_   ___  __    \/  :  \   : /     __/ . \___ \ \___  \
 |_____| /___________.__________\    ___   |_______l________,__________/
                 \_____| `-----'

  ___
___/ |___  _______________ ______  ___   __________ __
\_  ___/---/  __  \   Y   /---\__)---/  ______//_/
 /  |      |   \     '        \   \_
 \____    __________,     \__________l____________(
   `-------'    /_____|_____\              pL

    _____________________________________________________________
  ___) _                           _ (___
  |  (\)                          (\)  |
  ___ ___  _______  ___ ___  ______  ______     _______  ________
 /  |  \ /  __ \ /  Y  \ _\  _/__ /  __/__    /  __ \ /   __/
_/  _  Y  |  Y  |  Y \_   Y  _/  \   /  |  Y   _/
\_____|  _________________________   ___________\  \__________   |
   `----'            \____|             `-----'
  | pL!            /\                tOX |
  |       __________ / \  ___    _________      |
  |   _    \__  __ \/ __ \__\__)__ ____\    /   _   |
  |___ (\)    |  |/   |      Y   \   /   (\) ___|
    )___________ |   _/________    ______\  /___________(
          `------'    `-------'   \__/

   .    __________________
      __\    _    (__.   !
   ∙   |     (\)     |   :
  _______ :___ .___  pL _____:________
  _\  __/_(__/_ | _/___  /  _/:\_   /
--/  _/--|  |-| \_  \-/  _)--/  /_--
 /_____|  `----' `--/____\`-)______/______\
   `∙ . pHiLEZ?! . ∙'      .   :
   ∙   .  _       _  |   ∙
   ∙   |_ (/)      (\) _|   .
   :    /__________________(
   °                 .


  ______ _______ _____  __    __  ______  _____  ________ __ __
 _\___ \_\__  \/  _/__ _\_)_ pL / / _\___ \_/  _/__ / _   /_\_)_\_)_
 /  _/  \ /   ___   \|  |  / / /  _/  \___   \ /____//_  _  |
/     _/   /  '   ___| / / /       '   __   \ |___|___|
`---------'/_____/`---------'   /_/  `---------'---------' `----'

   _____    ____  ____    _____  _________ ______  _____
.... / ___/__ ___\_ \ /  \------/ ___/__ \   __//_  _\__\_  \ ....
: _/ |   \/  _  \/   \\  / |   \_\   \ /  \/  _  \_ :
: \___    \_________/------\___/___    \_______\/______\_________/ :
:   |_______\            |_______\              :
:   _____   ______ pL ___ ___ _________ ________  board modded by  :
:  /  _/__ / __ \ /  Y  \ \   __//  ___/    ll kid j    :
: _/ |   \/  l/  \/  |  \_\   \/  ___/_           :
:..\___|   \_________/_________/________\__    \ ....................:
    |_______\               \_______\

                                 _
                                 /
                                 ~
  ____|_____ _____ _____ /\                  Z
  )___|)___/,)___/,|___( / \                z
  _________ ______L___ /  \ ________  __________   z
  / ______/_/  ___  \ :  \/ _____/_pL_\  ____/ . ∙
 _\________ \_ \______/ |_  \ \   \/   __)___
_/       /  | /  __/  \     \      \_
\     ___/_____| /   |______\________/___     /
 \________/     /______|          \________/
       ::...
       ```∙:::::..........:::'
           ```:::::::::::
              ````:::

  _______ __
  \   | \
  \_    \ ∙ __. __. __ ___
   /  |  \ |(__|(__|(_/,| )
  /   | ...\_______ _ ~
___/   | :  _    \
\     | ∙  \    / __ __ :  ∙ :_
 \________|__.      \ (_/,(__ll__,l l__,l__|
   .    |   :    \ ~        `--'
  ::.   |   |    \
  ∙::   |_____|     \_
   :.:     pL__________/
   :::..
    `:.:::.:'
     `∙ :::.
        ```∙

    _______________________________________________________________
   __\_                       __      //__
   |  ___ __ o ___ /  ___ ,__ ,__  / /_ ___\/_ _ _ o __  |
   |  /__)(__\(_ / _)/__,(__/_ ___)___) / (__,\ /\/ _/_ (_ (__, |
   | /                 /    \/         |
   |                                 |
 _ ______  _________ __ ____  _______  __________ ___    _______ __ _
// ____/__ _/ ___ _/// \/  \ / ____/__ _/  ____/// |____ _/ ___ _////
  // _ \\_  |   \ \_  \  //   \\_ /   \  ____)_\_  |   \_
  /    \_  :  _ \_    \_ /    \_ ___   \_ /   \_  :
  \    /  _  / /    / \    /  /   / \    /  _   __
__   _  /  |   /    /     /     /     /  |   /
 \__   __/\____|  __/__\  __/___   __/\__   __/ _   __/\____|  __/
  \_____(    |___(   )__/  \_____(  \_____(  \_____(    |___(
  ______                                |
 __)   |________ __________  ______ _____  _____________ __________: _
 .       /  ____  (___)   |   (_ _)    ___/_)   ____///
- |  _    /    /   |    |    |\     \ /   __/______
 |  /    /    /   |    :    |_\_     \        \\
_ __ /    /|______________|_______________\_____________\ __      _
  //_______/                         )____________\\
   .    __  stats here...               __    .
   |  ___\/_                       _\/___  |
   |  \ /\/  oppers: chil // lkj            \/\ /  |
   |   \/                          \/   |
   |__                               __|
    /_____________________________________________________________\

     ______
     \_  ┐|___ _______ _______ ________ ______
     /  ||  \/  _  \/  |  \/ _____// ____)
__/\__  /   |  \  |  \  |  \____  \  __)_  __/\__
\ oO / _/   _   \_ |   \_ |   \_ \  \_ /  \_ \ oO /
/_\/_\ \    |   / |   /    /    /    / /_\/_\
 \/  \______|   /__   /__   /__   /__   /   \/
   *=======\_____/==\_____/==\_____/==\____/==\____/===*
    H  O  U  S  E    O  F    P  A  i  N
   *===================================================*

     ______ ____   _______ _____ ___ ___
     /___, /_/  / pL \____ \/  /_\ \/ /_
  ____ /    \ /____ / __  / \_/ \    \ ____
 __  _/  _/  \_   \_ \  /  /   \  \  \_  __
 /  /____________/______/______\_________/____\____/  \
 /                             \
/_______  b L A C k  P E A R L +7-095-NONE-YET  _______\
    /  ______________________________ ____   \
   /  /______ \ ____/\____ \___, /_/  /   \
  __/   /   / / _)_ / __  /    \ /____  \__
 _______ /  _____/   \_ \  /  \   \_   \_ _____
     /___/  \_________/______\____\_____/______/

 __/\_________________________________________/\__
 _\                        /_
<__  name the best d-signed board in O95 zone ? __>
 /_ _________________________________________ _\
  \/                     \/

  __ _________________ ____ ____________________
  )_ _ |  __( __  \_  Y  __(  ____( ____(
  /  |  \  /  \  |  \_____ \  __(_
 _/   _  _\_ /   \_ |   \_ /  \_   \_
 \   |   /     / l   /    /   /
  \_  l_____/_________/________/_______/__  _/
   \___ ___ _ _  ________________ _ _ __ __/
    _  _   / ___ \_ _____(
    > oo <   /  /  \  __(   pL!
     \/   _/  /   \_  \_
   ____ __ _ \      /  / ___ _ __ ___
  _/      \ _________/____/       \_
 /                        \
_/   _________________________ ___________   \_
\    \_ _  \ _  __(______)_ \  __(    /
 \_   | /   / |  \|   |  \  \   _/
  \___ | \____/  _   \_   |     \_ __/
    |   \  |   /   |  \   /
    |______/____l_____/______|_____\____/

 __/\_________________________________________/\__
 _\                        /_
<__      dial now ! +7-O95-47O-ring      _>
 /_ _________________________________________ _\
  \/                     \/

   ______________/\ _________________________
  __)        \/            (__
  | ╖      o    _ oo _      . |
  |   /\     /\   \/    .pL.   |
_________/ \________/ \ _____ _____ _____ _______
)___   / . \__  // . \__  \(_____) ___/_) ____)
| /____/   \/  _/   \/  \_  |____ \  _)__
|  |/  |  \_ \  |  \_  \_  |  \ \_   \_
|____|/____l____/___\__l___\/____ /___|________/______/
  .                       .
  |          .    /\        _|_
  | o   __________________ / \ _____ _____ _
  | _____|_ |__   //____)/ . \ _  \/  _( |
  | /  __/ | /  _/ _)_/   \/ \ / \  |
  | \     | \  \    \_ |  \_ \/  \_ :
  | \________\__\___\\_______/_l____/__/   / :
  |                   \____/ |
  |_    __/\__   ╖      /\     _|
  .)_______\ o. /_________________/ \\________(.
   _______ /_\/_\ _________________||__________
   )     \/                (
  ( ::: :: :   +7[O95]-tryfind  : :: ::: )
   )__________________________________________(

si$$$$is,.                   `$$ ,sis,. ,d"$$'   ,s$$$$b,
$$, `^$$$$b  ,+^$$  .,si$$$b. $$^+,   ,d$$$╨^*$ $$$$$$ `$,   ,$$' `$$$'
`$$, `$$$$ ,d" $$:.d$' .$$$$:$$ "b, d$$$$$  $ `№*$P'  `"$$s, $$$,s+╨№'
 `$$, $d$'d$$ ,$$i`$$  d$$$'i$$, $$b $$$$$$, $, $%m%$.,s$$, $$b`$b.
 `$$,s╩',$$$$№^`$$$ $$,g$$$' $$$'^№$$$$`$$$$$$b,$$, `$$$$$$$$$ $$$ `"" __
  `$$, $$$$'  `"' $$$`$b,. `"'  '$$$$ `""№№"'   `$$b`$$$$bd$$'   pL\/_
  $P'  `№$    '$$ `"$$'    $№'        `"' `""""'    \/\/
               .,si$$$b.  ,s$$$$b,  ,+^$$  $,    $
           `$$ .d$' `$$$$$ ,$$' `$$$' ,d" $$: ,$$,   ,$$,
        ,d$$$╨^*$ `$$ ,$$$$' $$$,s+╨№' d$$ ,$$i $$`$$,.,$$`$$  d$b
        d$$$$$  $  $$,g$$$'  `$b.  ,$$$$№^'$$$ $$b`$$$$$'d$$  `"'
     d$b  $$$$$$, $, $$$`$b,.   `""  $$$$'  `"' $$$b `"' d$$$
     `"'  `$$$$$$b,$$, `$$ `"$$'     `№$     `""   ""'
         `""№№"'

                  .
      . ∙  ∙ .       :    . ∙  .
 ,$s. . °        ° ,s,.  ,is..∙°      ° .      .s$,
d$$$$b,          $$$$""""$$$№'    pL    `.    ,d$$$$b
 . `"№$'  $$$ $$$    """' ,$$$'           "$$$ ∙'$№"`".
.   `-..'$$$""$$$ """"$$$ ° ,$$$' """"$$$ $$$^$$b, d$$^№$$$.∙'  .  .
.    . $$$ $$$ d$$^№$$$  ,$$$' d$$^№$$$ $$$,$$$' $$$ $$$     ∙
    .° $$$ $$$ $$$ $$$ ,$$$' $$$ $$$ $$$`$$b, $$$ $$$  .. ∙ '
 `∙.,si, ,$$$, $$$ `№$b,$$$ ,$$$' . `№$b,$$$ $$$ `$$№``№$b,$$$  ,is,.
d$$$$P'  `№'       ,$$$'  .is,.          `∙. ∙ `T$$$$b
 `$№'    ` ∙ . . .,s$$$$$№°"°№$$$$' %% haZard net %%     `№$'
              `№$'   `$$'
                    :
                    .

.Several..Enchanted..eXperts..presents.
....... : ...:......:....::. : ........
::::' ,sis,`::'.,si$$$$ `'.,si.`',s,`::
:::: d$№^№$$ ,d$$`^$$$$ `"$$$P'.d$$$'.:
:::' `№$$b, $$$.,d$$$' :.`$$$d$№"`..::
:'.d$$b. `$b,$$$№"` ,i$ ',d$$$$, .:::::
:.$$$$$$ ,$$`№$$.,d$$',$$$i`$$$b `::::
: №$$$$$b.dP'.:.`"№"'. $$$$',d$$$$, `::
:::.`^№I№^`.:::::::.',d$$$$. `^$№"'^ .:
:::::: i ::::::::::::..`^№$':: i ::::pL
┌————— : ————————————————————— : —————┐
│   .  %% Crabfinger %%     │
│—————————————————————————————————————│
│                   │
│                   │
│                   │
└—(oo/oo)———————————————————————(MUS)—┘

                                      d$b
  ,sss,.                  d$b             $$'
  d$№^№$$'                  $$'             $$
  `№$$b, "$b№^№bs..,sd№^№s, ,gd№^№bs,gd№^№b, $$d№^№s. ,d№^№s. ,d№ s.  $'
.d$$b. `$b,$$  $$$$$$'  `$b$$'   $$,..,$$ $$'  $$b$$'  $$b$$'  $$, №
$$$$$$ ,$$$$, ,$$'`$$b, ,d$$$$b..,$$$$,. .,, $$,..d$$'$$,..d$$'$$,..d$$' d$b
№$$$$$b.dP'$$`^°` pL `"№"``^№'`^"°"^` `^"°^`  `^№№^`  `^№№^` ,`^№^d$' `¤'
 `^№¤№^` $$           .               `^№°^
   :  ,$№'
   ` .            '
      `  ∙  .  . ∙ '

__________ _____  ______ _______________  ______ __
\___   /_\ __/_ _\ __/_\____  /\ __/_.--'  |_\ |___
 | /  /  ____/_ \__  \_ ____/ ____/_ |\___|  __/_
 | \  \  l/  |  '  /  | \  l/  | l/  |  l/  |
 `--\____\--.____|.___,---'----' `--.____|--.____|---.____|
 ______ ___ _.                 ._ ___ ______
(_____//__//_| M A XX I M U M R E S P E C T |_\\__\\_____)

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$№°"``    ``"°№$$$$$$$       $$        $    $    $$
$$'  $    $  `$$$$$$    №   ,$$    $   ,$,   "   ,$$
$$   $    $   $$$$$$    , `"°№$$    ^^^$$$$$$$№°"' , `"°№$$$
$$$S&%%$    $%%&S$$№^№$$    $   `$    $№°"`` $'   $   `$$
$$$$$$$$    $$$$$$$,.,$$    $    $    $    $    $    $$
$$$$$$$$    $$$$$$$$$$$$    $    $        $    $    $$
$$$$$$$$    $$S$$$$$$$$$mm%%&S$$    $mm%%&S$$    $mm%%&S$$    $$
$pL$$$$$mm%%&S$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$S&%%mm$$$$$$$$$$S&%%mm$$$$$$$$$$S&%%mm$$
  `$'          %% ascii by painLess %%  `№'   :
.... : ....................................................... . ...........
   .

$$$$$$$$$^$$$$$$$$$$$$$$$^$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$^"$$$$$$
$^^^^^^$$$$$$$$№°^^°№$$$$g$$$^^^^^^$$"$$$$$^^^^^^$$$$$g$$$$$$$$"$$$$$$bg$$$$$$
$   ^^^^°№$$   $$№°^^^^   $$№°^^^^   $$№°^^^^^^^°№$$^^^^^^^^^^°№$$
$   $   `$^^^^^^$'   $   $'   $   $'   $   `$   $   `$
$   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $   $
$   $   $   $   $   $   $   $   "   $   $   $
    $          "       "       "^^^^^^^   $
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
:                                   `"$$$$:
:.    ▓██▀███ ▓██▀███ ▓██▀████ ▓██   ▓███ ▓██▄▄▄▄▄ ▓███ ▄▄▄   :$$:
::    ███▄██▀ ███▀▀▀▀ ███▄████ ███ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ███ ▄▄▄▄ ████▄███    $:
::.    ███ ████ ███ ████ ███ ▓███ ███ ▓███ ████ ███ ████ ▄▄▄▄ ███    ::
::::.   ▀▀▀ ██▓█ ▀▀▀▀███▓ ▀▀▀ ███▓ ▀▀▀▀████ ███▓ ▀▀▀▀███▓ ▓███▀▀▀▀    .:
:::::::..                                 ...:
:::::::::::...............................................................:pL:

       ▄▄▄▄  pL
    ▀▀█▄ ▐█▄▄    ▄█▀██▄ ▄█▀█▓▄ ██▀█▄▄ ▄██▄▄
  ▄███▀██▌ ▀▀███▄▄ ▐█▌ ▀▀▀▐█▌▐███▌██▌▐██▌▐█▌▄▄▄▄▄▄
░░ ▐████ ███  ▄████▌██ ▓█████▀▀▀▀▀▀███ ███▓█▌█████▌ ░░
  ▓███▄███▄▄████████▓█▄████▌█▄████▌███ ███▌██▐███▓
   ▀▀▀▀▀▀▐█████████▀ ▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀ ▀▀▀ ▀▀▀ ▀▀▀▀▀
      ▐█████▀▀
      ░░▀▀

pL ▀▀█▄ ▄█▀▀  ▄█▀█▄ ▄█▀█▄ ██▀█▄ ▄██▄▄▄
 ▄██▀███▌▀▀▀██▄▐█▌ ▄▄▄▓██▀▀▀ ██ ██▌▐█▓ ▄▄▄▄
▐███ ███▓██ ██████ ██████ █████ ███▓██ ███▌
 ▀███▀██▌▀████▀ ▀████▀ ▀████▀██ ▓██▌▀████▀
┌─────────────────────────────────────────┐
│                     │
│                     │
│                     │
│                     │
│                     │
│                     │
│                     │
│                     │
└─[PPE]───────────────────────────────────┘

           passed through =fOOL fACtORY!=

       ▄▄    ▄▄▄░▄ ▄         ▄▄ ▄▄▄■
       ▀██▓▄■▀▀▀▀▓█████▌     ▄▄░▄▄  ▀███▓
        ▐██▌    ▀▀▓    ▄███▀▀▀███▄ ▐██▌
        ▐██    ▄■     ███▀   ▓██▌▐██
        ██▄▄██▀▀▀▌     ▐██▌   ▐██▓ ██
        ██    ▌ ▄▄█▀▀███▄▄▓██   ▄██▀ ██  ░░
        ▐██  ░░  ██▓   ▀███▒▀█▄▄██▀▀  ▐██
        ▐██▌   ▐██▌   ▐███      ▐█▓      ▄■
        ▐██▌    ███▄   ▓██▌      ▐██▌   ▄▄▄██▓
       ▄▄███▓    ▀███▄▄▄███▀   pL  ▄▄▓███▄▄████████▀
        ░▀▀▀▀     ▀▀░▀▀            ▀▀█▓▀
      ▄▄■▀▓██▌  ░░ ▄▓▄▄▄▄▄▄░▄▄  ░░ ▄▄▄▄▄░ ▄▄ ▄▄▄▄   ▄▄
      ▐█▌ ▀▀░░▄▄▄▄ ▐█▌ ██▌██▀▀▀ ▄▓▀ ▀▀██▄██▀▓██▌▄▄▄ ▐█▓
      ██▀▀ ▄▄▄▄▄▄██ ██ ▄▄▐█▌▐██████▄  ▐█▓██▌▀▀▀▀▓███▄ ██▌
   ▄  ■ ▐█▌░▐█▓█▌ ▐██▓ ██▄█▓░▀▓▄██▓▀ ▀████▄█▀ ██▓ ░░  ▀▀▀███ ■  ▄
 ▄■     ▀█▀ ▀██▓▄▄███ ░░▀▀▀  ▀  ░  ▀▀░  ▀   ▀▀██▓▀     ■▄
▐▌  ░░                              ░░   ▐▌
 ▀■ ▄                                  ▄ ■▀
    ▀  ■   ▄  Magic digits are +7-O95-YOU-FOOL  ▄   ■  ▀

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
██ ▄▄ ▀▀▀██▓███▀▀ ▄▄▄▄▄ ▀▀██ ▄▄▄ ▀ ▄▄ ▀██
█ ▄▓█▀▀▀ ▀▀▀▀ ▄▄██▀▓█████▄▐▌▐█▓▌■ ▓██▀ ██
█▌ █▌ ▄█████▓▄ ██▌ ▐█████▌▐█ ▀██▄█▀▀ ▄██▓
██ ▐█ ███████▓ ██ ▄█████▀ ▀▄▄██▀▀███▄ ▀██
██▌ █▌▐██████▌ ██▀██▀▀▀ ▄ ████▌▐▌▐███▓ ▐█
███▄ ▀■████▀▀ ▐█▓ ▀██▄▄▄▐██▓█ █▌▓█████ █
█▓████▄▄▄▄▄▄██▄▄▄▄█▄▄ ▀▀▀░▀▀▀▀ █▄▄▄▄▄▄▄▄█
█████████████████████████████████████████

█▀▀▀▀▀▓▀■▄▄■▀██▀▀▀▀▀▀███▌ ▄▄▄▄ ▓▀▀▀▀▀█
█ ▐██▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄████▄▄▄ ▀ ███▌ ▀ ▓██▌▐
█ ███ ▄▄▄▄▄▄▄███▌ ▀████▌ ▀██▄▄███▀ █
█ ▐██ ▓██████▓███▄  ▐██▓▄███▀▀██▄ ■██
█▌ ██▌▐██████▌▀████▄▄███████▌▐▌▐███ ▓█
▓█ ▀█▄████▓▀ ▄▄ ▀▀▀▀ ████▓ █ ████▌▐█
▒███▄▄▄▄▄▄▄▄▄█▓██████▓▄▄▄▄▄▄▄▌▐███▓▌▐█

▄   ▄▄              ▄▄■▄▄   ▄
▐▌ ▄▄█▀▓ ▄▓▄ █▄■▀▀▀███▄ ▄■▀▀▀▀▀■▄ █ ▓  ▄▄▀█▌
▄█▀▀   ▀  █   ▀▓▀ █▌ ░░  ▐▌ █  ▄▄▀ ▐▓
 ▐▌ ▒▒ ▄▄  █ ▓   █   ▄▄▄██  █▄█▀ ▒ ░
 █   █▓██▌ █▌  _-  ▐▌■▀▀▀▀   ▄█▀█▄
 ▐▌   ▀██ ▐█▌  oO  ▀▄▄  ▄▄█ ▄█▀  ▀▀█▄▄▄ ▄▄▄▄
  ▀▄▄ ▄▄■  ▀█▀  \/    ▀▀▀▀ ▄██▌ pL  ▀▀▀███▀
   ▀▀▀▀             ▀▀▓       ▓
 -----------------------------------------------------
      tee rex . just anotha kinda shit
 -----------------------------------------------------

▄▄▄█▄       ▐█▄▄ ▄▄▄█▄       ▐█▄▄ ▄▄▄█▄       ▐█▄▄
 ███▌█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▐██▌  ███▌█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▐██▌  ███▌█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▐██▌
 ▐██▌      ███   ▐██▌      ███   ▐██▌      ███
 ▐██▌      ▐██▌   ▐██▌      ▐██▌   ▐██▌      ▐██▌
 ▐██▌     ▄██▀   ▐██▌     ▄██▀   ▐██▌     ▄██▀
 ▐██▌   ▄▄▄█▀▀     ▐██▌   ▄▄▄█▀▀     ▐██▌   ▄▄▄█▀▀
 ▐█▄▄▄▄███▀       ▐█▄▄▄▄███▀       ▐█▄▄▄▄███▀
▀▀▀▀█▌ ▀▀██       ▀▀▀▀█▌ ▀▀██       ▀▀▀▀█▌ ▀▀██    pL
 ▐██▌  ██▌       ▐██▌  ██▌       ▐██▌  ██▌
 ▐██▌  ▐██▄       ▐██▌  ▐██▄       ▐██▌  ▐██▄
 ▐██▌  ████▄▄▄     ▐██▌  ████▄▄▄     ▐██▌  ████▄▄▄
 ▐██▌  ▀████████████  ▐██▌  ▀████████████  ▐██▌  ▀████████████
 ▄▄██▄   ▀██████████▌ ▄▄██▄   ▀██████████▌ ▄▄██▄   ▀██████████▌
  ▀█▌    ▀███████▀   ▀█▌    ▀███████▀   ▀█▌    ▀███████▀
        ▀▀▀           ▀▀▀           ▀▀▀
        russian  reality  review  issue  ##

  ▄■▀▀■    ▄■▄        ▄■▄        ▄■▄    ■▀▀■▄
    ▀▄   ▐▌ ▐▌       █  █       ▐▌ ▐▌   ▄▀
      ▀ ■ ▀  ■       ▐▌  ▐▌       ■  ▀ ■ ▀
          ▀■▄     ▄▀   ▀▄     ▄■▀
             ▀ ■ ■▀     ▀■ ■ ▀

               ▄  ■  ▄
           ▐▄▄■▀         ▀■▄▄▌
           ■▀▀  r e l i g i o n  ▀▀■
     ▄▄▄▄▄▄  ■                ■
 ▀▀██▄▄▄■▀▀████████▄▄   ▀▀███▄▄▄         ▀ ▄▄▄█▀▀▀▀█████▄▄ ▄█
  ▐▓██   ▀████████    ▐██▓▀▀▀▀       ▄███▀    ▀██████▌
  ▐██▌    ▐██▀░▀██▌   ▐▓██         ████▌      ██▀▀
  ██▌    ████▄███    ███        █████  ░░░
  ███   ▄███████▀     ███        ▐█▀░▀█        ░▄▄▄▄▄
  ███▄▄▄████▓▀▀▀      ███▌  ░░    ███▄██▌    ▄▄▄▄█▓█▀▀███▀
  ███▌ ▀█████▄▄      ██▓▌       ▄███████▄    ▐█▀▀ ████▌
  ███▌  ▀██████▄     ██▓▌     ▄▄██▓▀███████▄▄     ▄██▀███
  ▐█▓█▌ ░░ ▀██████▄    ███▌   ▄▄▄██████▌ ▀▀█████████▄▄▄▄████▀▐███
▄▄▄█████▄    ▀██████▄▄ ▄▄▄█████▄▄█████▀▀▀██▓█▌   ▀▀▀███████▀▀▀ ▄████▌
   ▀▀▀▀▀▀■  ▄  ▀▀▀███▀▀▀         ▀▓  ▄  ▄       ▀▀████
                          ▐▓▄▄
         ▀▄   v i d e o  p l a n t   ▄█▀
          ■▄▄             ▄▄■
           ▐▀▀■▄          ▄■▀▀▌
               ▀  ■  ▀

  ▄███▀       ▄▄▄▄ ▄▄████████▄▄   ▄▄▄███████▄▄▄   ▄▄▄▄   ▐███▌
░░▓██▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀░ ▀ ███▓▀▀  ▀▀█▄░█▌ ███▀▀▀  ▀▀█▄▓██▄ ▐██▌   ███▓
 ███     ▄▄▄▄▄▄  ███▌    ▐███▓ ███     ▐█████▌ ▀██▄ ▄▄███▀
▐██▌     ▐█▀░▀█▌ ███░    ▄███▀ ▐██▌  ░░   ▄████▓  ▄▄███▀██▄▄  pL
 ███▄    ▄███▄█▓  ███▄▄▄▄▄██▓█▀▀  ███▄▄▄▄▄▄▄▄█████▀▀ ▄█▀██▀  ▀███▓▄
▄ ▀▀███▄▄▄▄▓█████▀▀ ▄█ ██▓ ▀██▄▄  ▀▀▓█▄ ▀██▄▄▄  ▄▄▄▄ ▄ ▐█▄░█▌ ▄▄▐▓ ▐████▌
░▒▌▄▄▄ ▀▀▀▀▀▀▀░░▄▄█▓▓█ ▀▀▀ ░▄▄ ▀▀███▀ █▓▓█▄▄▄ ▀▀▀▀▀▀▀▀ ▄▄█ ▓████ ▐█▀██ ▀▀▀▀▀▀
▐███▄▐█████████▓▓▀████████████▓▓▄▄▄▄▄█████████████████▀▀▐█▄▄▄▄▄▄▄░█████████▓▓▒

    ▄■▀▀■▄          t-REX 1997          ▄■▀▀■▄
    ▐▌   ▀■▄▄■▀▀■▄  One more year on the scene  ▄■▀▀■▄▄■▀   ▐▌
    ▀■                             ■▀

    ▄▄     ▄▄      ░░      ▄▄
   ████ ▄▄▄▄  ████▌  ▀▀██▄  ▄▄█████▄▄ ████ ▄▄▄
   ▐██████████▄▐████ ▄▄███████ ██████▀████▐██████▀ ▄▄▄
    ████▄████████████████▄███████████▄ ▄▄▄▄███████████▌
░░ ░░░ ▐█████████▓███████████████▌▀██████████▌▐███▀█████▓ ░░░ ░░░
    ███▀████▀████▌▀███████▀███ ▀▀████▀▀  ███▌▀███▀
         ▀▀            ▄▄  ▄▄
        ▄█████▀ ▄▄  pL ▀▀██▄  ████▌████▌
 ▄▓▄     █████▓ ▀███▌ ▄▄███████ ▐████▐████       ▄
 ▀     ▐█████▌ ▄ ▐███▄█████▄████▌ ████▌████▌      ▀▓▀
   ░░░ ░░ ██████▄█▌███████▓███████▓▐████▓████ ░░░ ░░
        ▀▀████████▀ ▀███████▀███████▌████▌
                     ▀▀  ▀▀
          ░░ opped by: demigOd ░░

   ▄▄███▄▄▄▄▄    ▄▄███▄▄▄▄▄     ▄██▀
   ▐███  ▀▀███▄▄  ▐██▓  ▀▀███▄▄ ▀▀██▓▀▀▀██▀   ▄▄■▄
   ▐██▌    █████ ▐██▌    ██▓██ ▐██▌    ▄████▀ ▐█▒
   ███    ▐█▓▓█▌ █▓█    ▐█▓▓█▌ █▓█    ▐█▓▓█▌  ▀
▄█▓▀■▄██▓    █▓███ ▄███    █▓▓██ ▐██▌    █▓▓██ pL
 ▀  ▀█▀█▄▄ ▄▄▓██▀▀  ▀█▀█▄▄ ▄▄███▀▀  ▀▀██▄▄ ▄▄███▀▀
      ▀▀▀▀▀       ▀▀▀▀▀       ▀▀▀▀▀
   ▄                         ▄
 ▄ ■▀ ▀■ ▄                     ▄ ■▀ ▀■ ▄
       ▀ ■ ▄            ▄ ■ ▀
             ▀   ■   ▀

             ▄ ■ ▄
            ▄▀     ▀■
 ▄▄▄▄▓▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄  ▄▄▄▄  ▄████▄ ▄▄▄▄▄▓▄  ▄▄▄▄▄▄▄▄
 ▐█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█▄██▀▀▀▀▀▀▀██▄█▀▀▀▀█▄█▀  ▀███▀░ ▀█▄██▀▀▀▀▀▀▀▀██▄
 █▌░  █  █  █▀  ▄█▄  ▀█▌░  ▐██▄  ███▄  ▄██▀  ▄█▄  ▀██
 ████▀█▌  ▐█▀███▌░  ████▌  ▐█▄  ▀███▀ ▄██▀█▀▀▀▀▀█▌ ░ ████▌  ▐█▌
 ▄  ▐█▌  ▐█▌ ██  ▐████▌  ███▄  ▀ ▄██▀ ▐█  █  ▐█████▄▄▄██
▐▌  ██  ▐█▌ ██▌  ▐████  ▐██▀ ▄▄  ▀██▄ ██  █▌  ████▀  ▀█▌
 ▄  ██  ██ ▐██  ███▌░  █▀ ▀███▄  ▀▀████ ░ ██  ▐███░  ▐█▌
 ■▄▐██  ██  ▀██▄▄ ▀  ▄█▌  ░▐████   ██▌  ▐██▄  ▀  ▄██
  ▐▓███████▄  ▀▀█████████▀█▄▄▄▄██ ▀▓█▄▄▄██▀███████ ▀██████████▀
    ▄▀   ■    ▀■      █ ▒   ▌  ▓  ▀▄    ▄▌
    ▐▌ pL  ▀    ▀     ▄  ░   ▌     ▀■▄ ▄ ■▀ ▌
    ▄   ▄      ▀■ ▄ ■      ■          ▌
     ▀ ■                          █

pL  ▄█▌           ▄██▄▓▀▀████▄▄ ▄██▄▓▀▀█████▓▀  ▐████▌  ▐████▌
  ▐█▀ ▄▄▄▄▄█▀▀▀▀      ██   █████▌ ██▌  ████▌   ▀████▄ ▄████▀
 ▄▄██▀▀▀▀   ▄▄▄▄▄ ▄■▄▄  ▐█▌  ▐█████ ▐██▄▄▄▄       ▀▓█████▀▀
  █▌  ▄▄▄▓███████▌ ▐▓████▌ ██▄▄▄████▓▀  ███  ▄▄▄▄▄▒▄  ▄▄███▀▀███▓▄▄
  ▐█  ███████████  ▀███▓▀ ██▓ ▀█████▄ ▐██▓  ▐██████▌ █████  █████▓
  ▄ ██ ▐█████████▌ █▄▄    ██▌  ▐█████▌ ▒██▌ ▐███████▓ ▐████▌  ▐█████▌
 ▐█▄ ▀█▄ ███████▓▀ ▒███▓   ▐██▌  ▓██████ ▐██▌ █████████ █████▌  ▐█████▌
 ▀███▄ ▀▀█████▀▀ ▄█████▄  ▀████ ▐███████▌████▄▄████████▀ ▐█████  ██▓████
 ▐██████▄▄▄▄▄▄▄███▓██▀▀██▄      ▀▀▓▀▀▀              ▀▀▀▀▀
 ▓█▀▀ ▀███▀▀▀  ▀███   ▀▀▄
 ░▀   ▐█▌    █▌     ■   ■▄ t-REX breaking the scene in 1997 ▄■
■    █     ▄

     ■      ■